Ks. dr Bernard Marcin Czerwiński

note /search

Istota badań marketingowych - zbiór wykładów.

  • Politechnika Gdańska
  • Badania marketingowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1085

0123 457 9   ! "! #$ % '%(%) *%+,- ! "./01#2 3 4+,5678598 '%7*:?@A  BC DEF A @GHIE J EKFF H KLKF EBF LMN@EAH=A EDF LI@EOHNLKDA I@A EHC N@P A NA @Q HC BMJ AI MEP RA ?E@F LQ A DMJ AA S TUVW XUYZW Y\TVT] Z^_T`S Ta] ^bcV\UW ^\UW ZW ^bYS d^e W Z_cf ghjk lm nloMJ ABC DEF A @GHIEJH=EJ BRJ E ] c\UW šcS UX\...

Pytania na egzamin z badań marketingowych - opracowanie.

  • Politechnika Gdańska
  • Badania marketingowe
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4550

1. Ciąg klasyfikacji w centralnej procedurze aglomeracyjnej prezentuje się za pomocą: Dendrogramu Reszty nie mogę rozczytać 2. Analiza skupień stosowana jest dla (zaznaczyć 2 odpowiedzi): Tworzeniu grup miast przy testowaniu nowego produktu Uporządkowaniu obiektów według pewnego nadrzędnego kryt...