Kryzys azjatycki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2184
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryzys azjatycki - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka na temat: Kryzys azjatycki, zawiera takie informacje, jak:
przyczyny kryzysu, etapy azjatyckich kryzysów oraz skutki kryzysu.


Kryzys azjatycki:
Przyczyny- problemy szczebla mikro tkwiące wewnątrz krajowych gospodarek oraz czynniki zewnętrzne. Kryzys trzeciej generacji.
Podział czynników:
Sprzyjające nadmiernemu napływowi kapitału zagranicznego (sukcesy gosp, stabilna waluta, relatywnie wysoka stopa %, liberalizacja przepływów kapitałowych).
Sprzyjające podejmowaniu nadmiernego ryzyka na szczeblu mikro stały kurs walutowy, słabości strukturalne w sektorze finansowym (niski nadzór, niewłaściwe regulacje), przedsiębiorstw (wysoka kapitalochłonność oraz inne (powiązania między politykami, bankami, przedsiębiorstwami)
brak reakcji władzy monetarnej na narastającą inflację aktywów (która oznacza wzrost wartości papierów wartościowych i mieszkań. Pozwala ona właścicielom takich zasobów na pokrywanie zadłużenia z zysków kapitałowych, na zakupy na kredyt i spłatę tych kredytów wraz z odsetkami oraz na osiąganie zysku przy sprzedaży posiadanych aktywów.)
zewnętrzne (aprecjacja dolara, efekt domina, kurczenie się rynków eksportowych)
Etapy azjatyckich kryzysów Sukces gospodarczy- ekspansja gospodarcza (niska inflacja, unikanie realnej aprecjacji waluty krajowej) oraz tworzenie dobrych warunków dla akumulacji kapitału => otwarcie gospodarki na wymianę, wysokie tempo wzrostu gosp, niski deficyt a nawet nadwyżka budżetowa.
Napływ kapitału zagranicznego-
Radykalna liberalizacja przepływów kapitałowych na początku '90 XXw + sukces reform gospodarczych= przyciągnięcie dużej fali zagranicznego kapitału. Sprzyjały również stałe kursy walutowe i relatywnie wysoka stopa %.
Napływ zagranicznego kapitału => zwiększenie płynności w krajowym systemie bankowym => ekspansja kredytowa banków, ryzyko kredytowe (finansowanie ryzykownych, spekulacyjnych inwestycji), ryzyko płynności (finansowanie krótkoterminowymi kredytami walutowymi długoterminowych kredytów). Powód: tzw. pokusa nadużycia (gwarancje ze strony rządów, pokrycie ewentualnych strat, niedopuszczanie przez państwo do bankructwa dużych przedsiębiorstw, silne powiązania między politykami a przedsiębiorstwami)
Boom kredytowy => wzmożony popyt na aktywa finansowe i nieruchomości => wzrost cen akcji, nieruchomości => powstanie bąbla spekulacyjnego, tzw. bańki mydlanej aktywów (assets price bubble) polegającej na ogromnej inflacji aktywów przy niewielkim wzroście poziomu cen konsumpcyjnych. Inflacja aktywów=> wzrost akcji kredytowej (coraz większe kredyty pod zastaw coraz droższych nieruchomości i papierów wartościowych). Zwiększenie kredytowania przez banki branż o wysokim ryzyku=> wzrost udziału złych długów w aktywach banków.
Narastanie deficytu płatniczego- Źródło deficytu państw azjatyckich- sektor prywatny. Oszczędności sektora prywatnego nie były w stanie sfinansować ogromnych inwestycji. Przyczyna: niska efektywność= wysoka kapitałochłonność wzrostu gospodarczego. Coraz większa potrzeba importu kapitału z zagranicy. Główny problem: struktura napływającego kapitału: głównie krótkoterminowy i spekulacyjny. Struktura zadłużenia i jego wielkość powodem do niepokoju.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz