Kryminologia - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 3997
Wyświetleń: 7700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryminologia - wykłady - strona 1 Kryminologia - wykłady - strona 2 Kryminologia - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Kryminologia jest nauką empiryczną (poznaną w doświadczeniu, opartą na doświadczeniu).

Przedmiotem kryminologii jest nauka o przestępstwie, przestępcy i przestępczości.
Nazwa crimnen = przestępstwo logos = nauka, myśl po raz pierwszy użył tego terminu Rafaello Garofalo w 1880 roku publikują swoją książkę o tytule „Criminologia"
Wg. prawa karnego przestępstwem jest czyn zabroniony zagrożony karą większą niż znikoma. 3 podstawowe filary nowego kręgu kulturowego:
- prawo rzymskie
- filozofia grecka
- etyka Judeochrześcijańska


Przestępstwo Naturalne- jest to pojęcie stworzone przez Garofallo; jest to czyn który narusza co najmniej jeden z dwóch sentymentów moralnych (sentyment litości lub sentyment uczciwości)
Przestępstwo Konsensualne- twórca pojęcia jest J. Toby - co do jego przestępczej natury istnieje w społeczeństwie zgodność opinii
E. Sutherland (XIX w. / XX w.) - Kryminologia jest to suma wiedzy dotyczącej przestępczości I przestępstwa rozumianego jako fenomen społeczny. Fenomen społeczny obejmuje swoim zasięgiem:
- proces tworzenia prawa
- proces łamania prawa
- proces reakcji na łamanie prawa


 • Przestępczość = ogół przestępstw popełnionych na terenie kraju w danym obrębie czasowym.
 • Przestępczość ujawniona = fakt ich popełnienia został odnotowany, są to przestępstwa znane organom ścigania
 • Przestępczość nieujawniona (tzw. ciemna liczba) = pozostałe nie odnotowane przez organy ścigania, nieujawnione Przestępczość rzeczywista = przestępczość ujawniona + przestępczość nieujawniona
 • Przestępczość ujawniona jest opracowywana statystycznie Statystyka kryminalna = opisana jest w niej tylko przestępczość ujawniona


Gdy przestępczość ujawni (…) … jest bardziej winne niż sam zabójca
Pozytywizm Jest kontynuacją myśli oświeceniowej August Conte, John Stuart Mill, Hubert Spencer, Karol Darwin Zakładał, że przedmiotem poznania naukowego mogą być tylko przedmioty rzeczywiste. Należy rozważać tylko tematy pożyteczne a unikać trzeba tematów jałowych. Trzeba więc omijać spory metafizyczne. Trzeba uzyskać pewną wiedzę, należy odrzucić wszelką metafizykę a poznawać świat przez naukę.

 • August Conte 1798-1857 - kurs Filozofii Pozytywnej
 • John Stuart Mill 1806-1873 - empiryzm -napisał „System logiki" 1843
 • Herbert Spencer 1820-1903 - społeczeństwo jest czymś na kształt organizmu i podlega ewolucji
 • Karol Darwin 1809-1892 - napisał „o pochodzeniu gatunków" 3. Włoska szkoła Pozytywistyczna w prawie karnym i kryminologii
 • Cezary Lombroso 1835-1909 - prof. uniwersytetu…

… zawsze ma wpływ jakaś przyczyna. Według. A.Q. w stabilnych normalnych warunkach liczba przestępstw ujawnionych pozostaje w stałej proporcji do przestępstw nieujawnionych natomiast w warunkach niestabilnych proporcje te ulegają zachwianiu.


Definicje
Zbiorowość statystyczna (są nią wszystkie ujawnione przestępstwa) = masa statystyczna lub populacja statystyczna - zbiór obiektów objętych opisem i badaniem… …, że ten wybrał złą grupę badawczą, źle ją opracował statystycznie. Goring w swoich badaniach wybrał grupę 3000 angielskich więźniów jako grupę kontrolna wybrał studentów Oxfordu i Cambridge. Angielski przestępca nie stanowi żadnego innego typu antropologicznego - niczym się nie różni od np. studentów angielskich uczelni. Teoria Lombrosa okazała się nieprawdziwa nie była natomiast nienaukowa Leon Wachholz (1867…)

Wykrycie tych nieświadomych przeżyć pozwala na leczenie schorzeń , zwłaszcza nerwic oraz różnych zaburzeń psychicznych. Nerwice są efektem wypierania lub tłumienia ze świadomości przeżyć.Tłumienie swoich popędów również wywołuje problemy - popędy seksualne są najbardziej tłumione ze względów społecznych. Popęd do śmierci (tanatos - bóg śmierci) - energią jest siła skierowana na zewnątrz (sadyzm, chęć (...)

Statystyka a Kryminologia

Przestępczość ujawniona opisywana jest w statystykach wyrażonych liczbowo co pozwala wykrywać pewne prawidłowości. Przestępczość jest zjawiskiem masowym.

 • XVII w. – w tym wieku zaczęto przetwarzać i porównywać z innymi przestępstwa ujawnione
 • Pierwszą osobą która zaczęła porównywać ze sobą dane statystyczne dotyczące przestępczości był Thomas Malthu.
 • Carl F. Gaus – we Francji w roku 1827 jako pierwszy dokonał zestawienia statystycznego przestępstw kryminalnych (kryteria: ile było przestępstw; ile przestępstw przeciwko życiu i mieniu; płeć, wiek, wykształcenie, zawód)
 • W Polsce najstarsze porównanie statystyczne zabójstw pochodzi z XVI w. powstało w czasie trwania Sejmu Piotrkowskiego, zarządził ją Zygmunt Stary
 • Adolf Quetelet - analizował dane statystyczne
 • Przestępczość jest zjawiskiem naturalnym i w przyszłości także będzie istnieć, na wzrost przestępczości zawsze ma wpływ jakaś przyczyna.

9. Teoria osobowości
Hans Eysenk - Osobowość można opisać posługując się pojęciami:
- ekstrawersji
- introwersji
- neurotyzmu


Osobowość jest zdeterminowana biologicznie poprzez budowę układu nerwowego.U podstaw społecznego zachowania się osób dorosłych leży warunkowy odruch reagowania lękiem na sytuacje zawierające elementy postępowania antyspołecznego. Odruch ten został wykształcony w dzieciństwie a później odruch ten generalizuje się. Ludzie różnią się miedzy sobą zdolnościami do nauki odruchów warunkowych. Ekstrawertycy gorzej się uczą odruchów warunkowych, a więc gorzej uczą się zachowań prospołecznych a to leży u podstaw społeczeństwa. Teoria ta jest dobrze osadzona w teorii psychologicznej i została dobrze zbadana empirycznie.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz