Kryminalistyka - poszczególne rodzaje fotografii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryminalistyka - poszczególne rodzaje fotografii - strona 1 Kryminalistyka - poszczególne rodzaje fotografii - strona 2

Fragment notatki:

Odróżnij i omów poszczególne rodzaje fotografii. Ze względu na właściwości fotografii, najogólniej można podzielić ją na dwie podstawowe grupy: fotografię dokumentacyjną i fotografię ba­dawczą. Uwzględniając kryteria specyficzne dla fotografii kryminalistycznej dzielimy ją na cztery grupy: 1) fotografię rejestracyjną, 2) fotografię dokumentacyjną, 3) fotografię badawczą, 4) fotografię operacyjno-rozpoznawczą, zwaną niekiedy detektywną. Podział ten zawiera wszystkie rodzaje fotografii stosowane w krymina­listyce, a jednocześnie systematyzuje fotografię według jednolitych kryte­riów obejmujących metody jej sporządzenia. Fotografia rejestracyjna to sposoby i zasady fotografowania w celach rozpoznawczych przestępców i osób podejrzanych. Uzyskiwane w ten sposób zdjęcia sygnalityczne są podstawą tworzenia kartotek pozwa­lających identyfikować przestępców. Fotografia dokumentacyjna wykorzystywana jest w utrwalaniu prze­biegu czynności procesowych, przedmiotów przed dokonywaniem badań specjalistycznych, poszczególnych faz tych badań, a także stosowana jest w celach profilaktycznych, na przykład przez służby ruchu drogowego wykorzystujące urządzenia do automatycznej rejestracji wykroczeń dro­gowych. Do fotografii badawczej zalicza się wszystkie metody i sposoby wy­korzystywane w celu ujawniania i utrwalania określonych cech oraz właściwości przedmiotów, także niewidocznych lub słabo widocznych dla oka ludzkiego w normalnych warunkach. Do tej grupy należy fotogra­fowanie w promieniach niewidzialnych, fotografia mikroskopowa, tono-rozdzielna i kontrastująca. W grupie tej mieszczą się również obrazy foto­graficzne w postaci przetransformowanej, wymagające dodatkowej inter­pretacji przez specjalistę. Szczególnie należy wymienić tu fotografię spektroskopową, pseudosolaryzacyjną i konturową. Ponadto do tej gałęzi fotografii zaliczamy techniki wykorzystywane przy ujawnianiu określo­nych cech lub zdjęcia wykonane do celów porównawczych, takich jak superprojekcja, porównanie zdjęć, zdjęcia śladów linii papilarnych, pisma itp. Często wykorzystywana jest fotografia w podczerwieni, w ultrafiole­cie z wykorzystaniem luminescencji oraz stosowane są chemiluminescencyjne techniki fotograficzne. Wymienione techniki stosowane są również bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Przedmiotem zainteresowania fotografii detektywnej są przypadki, w których organa ścigania wykonuj ą zdjęcia w sposób dyskretny, zasadni­czo bez wiedzy osób niewtajemniczonych. Zasadniczo najczęściej zada­niem tego rodzaju fotografii jest utrwalenie zachowania się osób podej­rzanych w czasie popełniania przestępstwa, przebywania ich w określo­nych miejscach. Obiektem fotografii detektywnej może być nie tylko osoba, ale i rzecz, często dokumenty, fotografowane bez wiedzy sprawcy. Najczęściej spotykaną techniką wykorzystywaną w tej gałęzi fotografii kryminalistycznej są tzw. fotopułapki. W kryminalistyce wykorzystywana jest fotografia czarno-biala i bar­wna. Z upływem czasu dominującą rolę w fotografii kryminalistycznej zaczęła pełnić fotografia barwna. Stało się tak dzięki rozwojowi technik fotograficznych i fotochemicznych do poziomu pozwalającego osiągnąć doskonałe parametry jakościowe uzyskiwanych zdjęć. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za powszechnym wykorzystaniem fotogra­fii tego rodzaju jest duży stopień automatyzacji obróbki naświetlonego materiału z jednoczesnym zachowaniem wysokiej wierności rejestrowa­nych i odtwarzanych kolorów. Wyższość fotografii barwnej widoczna jest szczególnie w dokumentacji miejsca znalezienia zwłok, samych zwłok wyizolowanych z otoczenia, ob­rażeń (ran, sińców, podbiegnięć krwawych, zadrapań) oraz znamion po­śmiertnych, a także innych zmian, jakim uległo ciało. Dzięki fotografii barw­nej istnieje możliwość dokładnego utrwalenia wyglądu różnego rodzaju ran, ich kształtu, odróżnienia poszczególnych tkanek itp. Fotografia barwna po­zwala nie tylko na utrwalenie wyglądu śladów, lecz i na rozróżnienie ich mię­dzy sobą. W sprawach o wypadki drogowe, fotografia barwna jest stosowana nie tylko do utrwalania wyglądu zwłok, obrażeń na ciele, śladów krwi, ale także i do utrwalania wyglądu śladów farb, lakierów, tkanek ciała ludzkiego ujawnionych na drodze, pojazdach, przeszkodach i ofiarach.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz