Kredyt bankowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kredyt bankowy  - strona 1 Kredyt bankowy  - strona 2 Kredyt bankowy  - strona 3

Fragment notatki:

kredyt - pochodzi z łaciny od słowa creditum = pożyczka
terminowa pożyczka
Z art.69 Prawa Bankowego
Udzielenie przez bank firmom, instytucjom kwoty pieniężnej.
Cechy umowy: Umowa obustronna, dwustronnie obowiązująca
Umowa konsensualna - dochodzi do skutku w momencie zawarcia
Umowa odpłatna - kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty odsetek, opłaty prowizji
Umowa musi mieć określony termin
Umowa musi posiadać cel
Umowa jest zobowiązaniem pieniężnym
Umowa zastrzeżona wyłącznie dla potrzeb banku
Umowa kredytowa musi być zawsze w formie PISEMNEJ
Elementy umowy kredytowej: (Prawo Bankowe art.69)
Data i miejsce zawarcia umowy (bardzo istotne w przyszłości)
Określenie stron umowy: kredytobiorcy i kredytodawcy
Kwota i waluta kredytu (nie wszystkie banki mają możliwości udzielania kredytów walutowych)
Cel kredytu
Zasady i termin spłaty (określony, kiedy można spłacać oraz musi być podana data)
Wysokość oprocentowania kredytu - wszystko, co związane z oprocentowaniem kredytu, zmiana oprocentowania
Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu
Zakres uprawnień banku związany z kontrolą wykorzystania kredytu
Okres wypowiedzenia kredytu - minimum 30 dni na zwrot kredytu
Terminy i sposób postawienia do dyspozycji środków pieniężnych
Prowizje od kredytów, np. za udzielanie kredytu od 0 do 1-2%
Od zaangażowania banku
Rekompensacyjna
Administracyjna
Niewykorzystanego kredytu
Określenie warunków zmian i rozwiązania umowy - każda zmiana musi być zaakceptowana przez obie strony i na piśmie.
Elementy umowy pożyczki (w Kodeksie Cywilnym art.720):
Pożyczkodawca zobowiązany jest przenieść na własność pożyczkobiorcy określoną kwotę lub rzeczy określone, co do gatunku, a pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić to w określonej kwocie.
Podmiotem może być bank, wówczas tylko pieniądze są pożyczane.
Umowa konsensualna
Umowa dwustronnie obowiązująca
Nie musi być odpłatna, (gdy nie ma tego określonego, wówczas odsetki umowne)
Nie musi być pisemna, chyba, że przekracza kwotę 2000 zł.
Muszą być oznaczone strony
Kwota pożyczki
Obowiązki stron
Nie ma konieczności określenia terminu spłaty
Okres wypowiedzenia ok. 6 tygodni
Istotne różnice między tymi umowami: Na mocy umowy pożyczki (dla pożyczkobiorcy) środki są jego; na mocy umowy kredytu właścicielem jest bank
Przy pożyczce podmiotem są środki finansowe i rzeczy oznaczone, co do gatunku, a w przypadku kredytu tylko pieniądze


(…)

… wekslowymi.
Sekurytyzacja - zamiana aktywów, które ma duże przedsiębiorstwo na papiery wartościowe.
Ryzyko kredytowe
Jest to ryzyko związane z kredytowaniem. Kredytobiorca nie spłaci całości lub części kredytu - tego obawia się bank, kredytodawca. Dotyczy wszystkich pozycji bilansu - operacji aktywnych. Ryzyko kredytowe nie dotyczy tylko ludności, ale również inne banki, np. lokaty międzybankowe.
Mechanizmy ograniczające ryzyko kredytowe:
Działanie organizacyjne - wewnątrz banku, np. jakie rodzaje projektu, polityka kredytowa, wewnętrzne regulaminy
Rorozłożenie kompetencji
Wprowadzenie limitów kredytowych
Działania realizacyjne - związane z operacją banku
Sprawdzanie wniosków kredytowych
Sprawdzanie umów kredytowych przez prawników
Zatwierdzanie, aprobata wniosków kredytowych
Zamiana kredytu na inny
Analiza…
…. Obliczenia dokonuje się na podstawie notowań 15 wybranych banków.
Większość transakcji między bankami dochodzi do skutku po cenie znajdującej się między WIBOR i WIBID, różnica ta wynosi obecnie 0,5%.
Koszt kredytu Wyróżniamy trzy składniki kosztu kredytu -odsetki -prowizja - inne koszty
Koszt ryzyka
Koszty związane z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym
Agencje rejtingowe - zajmują się oceną ryzyka kredytowego…
…; okres spłaty kredytu nie może przekroczyć okresu amortyzacji danej rzeczy. Zwykle kredyty średnio i długoterminowe. Kredyty na finansowanie projektów inwestycyjnych. Źródłem spłaty są przepływy pieniężne a zabezpieczeniem np. fabryka, sklep.
Sposób wykorzystania i sposób spłaty, (spłata nie powoduje odnowy kredytu)
Linia kredytowa - kredytobiorca ma przeznaczony limit kredytowy
Odnawialne - każdy wpływ…
….
Kredyt dla zakładów pracy chronionej z dopłatą ( PEROM). Mogą być obrotowe i inwestycyjne.
Dopłaty do oprocentowania: 25% lub 50% w zależności od ilości osób pracujących w zakładzie pracy chronionej.
RODZAJE FINANSOWANIA PORÓWNYWALNE Z KREDYTEM
Factoring - zakup wierzytelności handlowych przed terminem ich płatności z potrąceniem opłaty na rzecz faktora bez przejęcia ryzyka wypłacalności dłużnika…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz