Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji-opracowanie - historia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji-opracowanie - historia  - strona 1 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji-opracowanie - historia  - strona 2 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji-opracowanie - historia  - strona 3

Fragment notatki:

Jan Szczygieł, Hanna Wójtowicz
Polityka Medialna w UE, grupa: wtorek 13.15-14.45
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Krótka historia: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powstała 1 marca 1993 roku, a swoją działalność rozpoczęła 28 kwietnia. W latach 1993-2005 KRRiT składała się z 9 członków z różnych środowisk i opcji politycznych, których kadencja trwała 6 lat. 3 członków mógł wybrać Prezydent, 2 Senat, a 4 Sejm. Co 2 lata 1/3 składu była „odnawiana”.
Obecnie w skład KRRiT wchodzi 5 członków- po 2 wybiera Prezydent i Sejm, a 1 Senat. Przewodniczącego wybiera sama Rada. Czas kadencji pozostał niezmieniony i nadal wynosi 6 lat.
Podstawy prawne działania:
Konstytucja RP z dn. 2 kwietnia 1997 r.  organ konstytucyjny
Ustawa o radiofonii i telewizji z dn. 29 grudnia 1992 r.
KRRIT stoi na straży:
wolności słowa,
prawa do informacji,
interesu publicznego w radiofonii i telewizji.
Przewodniczący KRRIT:
wybierany z grona i przez członków Krajowej Rady,
wnioskuje o wybranie swojego zastępcy,
kieruje pracami Krajowej Rady i ją reprezentuje,
może żądać od nadawcy wszystkich potrzebnych do przeprowadzenia kontroli dokumentów,
na podstawie uchwały KRRIT może wydać decyzję nakazującą zaniechanie przez nadawcę tworzenia lub nadawania niezgodnych z ustawą lub koncesją programów;
Odwołanie członka:
następuje w przypadku:
zrzeczenia się funkcji,
choroby trwale uniemożliwiającej pełnienie funkcji,
skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne popełnienie przestępstwa,
złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego (stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu),
naruszenia przepisów ustawy (stwierdzone orzeczeniem Trybunału Stanu);
w przypadku odwołania lub śmierci członka KRRIT, właściwy organ powołuje nowego członka na okres do końca tej kadencji.
KRRIT wydaje:
rozporządzenia  większość 2/3 głosów ustawowej liczby członków,
uchwały w sprawach indywidualnych
regulamin swoich obrad.
Podstawowe zadania (podejmowane w warunkach określonych ustawą):
współpraca z Prezesem Rady Ministrów w kwestii wyznaczania kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji;
określanie warunków prowadzenia działalności przez nadawców i kontrola tej działalności;
rozstrzyganie w sprawach koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów;


(…)

… przez Sejm:
Witold Graboś - Zastępca Przewodniczącego KRRIT
Sławomir Rogowski
powołany przez Senat:
Stefan Józef Pastuszka
Działalność: Przedziały wiekowe - Znak graficzny musi zostać umieszczony zarówno na początku audycji, po wznowieniu audycji po przerwie reklamowej jak i na końcu. Wyświetlony musi być nie krócej, niż przez cztery sekundy, zajmując powierzchnię minimum 5 proc. ekranu. Znak…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz