Koszty - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty - wykład - strona 1 Koszty - wykład - strona 2 Koszty - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Koszty.
Wynik finansowy - jest ogólnym określeniem wyrażonego w pieniądzu efektu, jakie osiągnęła dana jednostka gospodarcza w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Wynik finansowy netto, zwany również wynikiem działalności jednostki w danym okresie. Jest ustalany jako różnica pomiędzy osiągniętymi w tym okresie przychodami, a kosztami poniesionymi na ich osiągnięcie oraz kosztami tego okresu z uwzględnieniem wyników zdarzeń nadzwyczajnych oraz obowiązkowych obciążeń. Wynik finansowy jest elementem kapitałów własnych jednostki gospodarczej i w związku z tym jest jedną z podstawowych przyczyn jego podwyższenia lub obniżenia.
Wynik finansowy może być:
Wielkością dodatnią - zysk - oznacza zwiększenie kapitału własnego jednostki gospodarczej (jednostka rentowna)
Wielkością ujemną - strata - oznacza zmniejszenie kapitału własnego jednostki (jednostka deficytowa)
Założenia koncepcyjne sporządzania prezentacji sprawozdań finansowych:
Określają przychody jako zwiększenie korzyści ekonomicznych w trakcie okresu obrotowego w formie uzyskania lub powiększenia aktywów albo zmniejszenia zobowiązań, powodujące wzrost kapitału własnego z wyjątkiem wkładów wnoszonych przez udziałowców/akcjonariuszy.
Mianem zysków określa się inne pozycje, które spełniają warunki definicji przychodów, które mogą, - choć nie muszą - powstawać w ramach podstawowej działalności gospodarczej jednostki. Zyski stanowią przyrost korzyści ekonomicznych i jako takie nie różnią się w swojej istocie od przychodów.
Podaje łączną definicję przychodów i zysków, przez które rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązać, które w skutkach bilansowych będą prowadzić do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenie jego niedoboru w inny sposób niż wniesienia środków przez udziałowców lub właścicieli.
Określają koszty jako zmniejszenie korzyści ekonomicznych w trakcie okresu obrotowego w formie rozchodu lub spadku wartości aktywów albo powstania zobowiązań powodujące zmniejszenie kapitału własnego z wyjątkiem podziału kapitału na rzecz właścicieli.
Straty - są to inne pozycje, które mogą powstawać, - choć nie muszą - w wyniku podstawowej działalności gospodarczej jednostki i nie stanowią przychodów. Do strat zalicza się przykładowo: straty spowodowane zdarzeniami losowymi.
Ustawa o rachunkowości
Podaje łączną definicję kosztów i strat, przez które rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenie wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzają do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców/właścicieli.


(…)

… różne podejścia do sporządzania rachunku wyników. Podejścia te różnią się, co do sposobu wykazywania poszczególnych pozycji. Przy tym powinny być przestrzegane określone reguły obowiązujące w rachunkowości nazywane zasadami rachunkowości.
Zasady rachunkowości:
W przypadku sporządzania rachunku wyników powinny być zachowane te wszystkie zasady rachunkowości, które dotyczą sposobu ustalania przychodów…
… wykazywać odrębnie osiągnięte przychody i poniesione koszty oraz zyski nadzwyczajne i straty nadzwyczajne. Nie możemy natomiast ich kompensować. Kompensowanie przychodów z kosztami oraz zysków nadzwyczajnych ze stratami nadzwyczajnymi jest dopuszczalne wówczas, gdy odzwierciedla ono istotę transakcji lub zdarzeń, oraz gdy ich kwoty są nieistotne.
Zasada ciągłości:
Polega na konieczności stosowania…
… działalności;. Odrębnie przedstawia się także zyski nadzwyczajne i straty nadzwyczajne oraz obligatoryjnie obciążenia wyniku finansowego. Rachunek zysków i strat sporządzony metodą brutto przedstawia ogólne kwoty przychodów i kosztów i innych wielkości, które wpływają na wynik finansowy. Dzięki temu rachunek ten stwarza możliwości rozpoznania przyczyn, które wpływają na poziom wyniku finansowego.
Metoda netto…
… na ubezpieczania społeczne obciążające pracodawcę, składniki na FP, FGŚP, odpisy na ZFŚS, posiłki regeneracyjne, szkolenia pracowników dopłaty do biletów pracowniczych za przejazdy do i z pracy, ekwiwalenty za pranie, dopłaty do kwater pracowniczych, BHP itp.
Pozostałe koszty - obejmują koszty:
podróży służbowych,
reprezentacji i reklamy,
ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
ryczałty za używanie przez pracowników…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz