Koszty pracy w rachunkowości - wynagrodzenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 2569
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty pracy w rachunkowości - wynagrodzenie - strona 1 Koszty pracy w rachunkowości - wynagrodzenie - strona 2 Koszty pracy w rachunkowości - wynagrodzenie - strona 3

Fragment notatki:

Koszty pracy w rachunkowości dr Ewa Maćkowiak Wykład 2
I: STRUKTURA KOSZTÓW PRACY - UREGULOWANIA PRAWNE:
Do głównych kosztów pracy ponoszonych przez pracodawcę zalicza się:
Wynagrodzenia
Składki na ubezpieczenia społeczne
Odpisy na fundusz pracy
FGŚP
BHP
Rekrutacja
odprawy rentowe, emerytalne, pośmiertne
Delegacje służbowe
Wynagrodzenia: Aktywa prawne regulujące koszty wynagrodzeń:
Kodeks pracy
Art. 13 Każdy pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za prace, które jest określone przez przepisy prawa pracy, a także politykę państwa wskazujące płacę minimalną
Rozporządzenie rady Ministra z dnia 5 października 2010r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za 2011r.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin nie może być niższe niż 1500
Układ zbiorowy pracy - zawierany jest pomiędzy pracodawcą , zakładową organizacją związkową istniejącą w przedsiębiorstwie w drodze rokowań.
Postanowienia układu zbiorowego - obejmują wszystkich pracowników zatrudnionych przez pracodawcę, chyba że zostali oni wykluczeniu z postanowień układu
Regulamin wynagrodzeń - Jest ustalany przez pracodawcę zatrudniającego minimum 20 pracowników nie objętych układem zbiorowym pracy. Jeżeli w jednostce działa zakładowa organizacja związkowa to regulamin ten jest z nią uzgodniony
Pozapłacowe koszty pracy, które obciążają przychody ze stosunku pracy i stosunku pracy nakładczej.
- Z dniem nawiązania stosunku pracy pracodawca ma obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego i odprowadzania składek
3) Regulacje prawne dotyczące odpisów reguluje Ustawa z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych.
2) Regulacje prawne dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego reguluje: ustawa z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
Koszty pracy w sprawozdaniu finansowym:
Koszty pracy znajdują się w:
Bilansie
Rachunku zysku i strat (wariant porównawczy)
Rachunku przepływów pieniężnych
Informacji dodatkowej
Bilans:
Rezerwy na zobowiązania:
- Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- Pozostałe rezerwy (długoterminowe i krótkoterminowe)
Zobowiązania krótkoterminowe:
- Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń


(…)

… i zagranicznych podróży służbowych obejmujących: koszty diet lub ryczałtów miesięcznych i dodatków godzinowych, koszty przejazdów, koszty noclegów
Konto 469 - Pozostałe koszty rodzajowe - przeznaczone jest do bieżącej ewidencji pozostałych kosztów obciążających działalność gospodarczą:
- Ekwiwalenty za zużyte przy wykonaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt stanowiący własność pracownika
- Niezaliczone…
… na zobowiązania:
- Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- Pozostałe rezerwy (długoterminowe i krótkoterminowe)
Zobowiązania krótkoterminowe:
- Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
- Inne zobowiązania
- Fundusze specjalne
Rachunek zysków i strat:
- Wynagrodzenia
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- Pozostałe koszty rodzajowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz