Kontrola - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola - omówienie - strona 1 Kontrola - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Kontrola W ramach kontroli uprawniony organ (podmiot) bada, czy dane podmioty działają zgodnie z obowiązującymi je wzorcami, tj zgodnie z prawem, zgodnie ze stanem wiedzy lub techniki, czy działają gospodarnie. Kontroler ocenia i wyciąga wnioski z przeprowadzonej kontroli. Nie może natomiast nakazać określonego działania czy zachowania. działanie polegające na: a) zbadaniu istniejącego stanu rzeczy,
b) zestawieniu tego co istnieje w rzeczywistości z tym, co powinno być, tzn. co przewidują odpowiednie wzorce czy normy postępowania i ustaleniu ewentualnych rozbieżności,
c) wyjaśnieniu przyczyn powstania tych rozbieżności,
d) sformułowaniu zaleceń pozwalających na uniknięcie podobnych rozbieżności w przyszłości
Mierniki poprawności działania kontrolowanego:
*legalność; *celowość * rzetelność *gospodarność *uwzględnienie interesu społecznego *uwzględnienie interesu indywidualnego * zgodność z polityką rządu *inne
Typy kontroli:
Inspekcja - kontrola wykonywana poprzez bezpośrednią obserwację zachowania badanej jednostki i porównywania tego zachowania z odpowiednimi wzorcami zachowania poprawnego.
Lustracja - kontrola skierowana na określony przedmiot (nie podmiot kontrolowany) na jego rzeczywisty stan, jego cechy w porównaniu z odpowiednimi wzorcami określającymi stan pożądany.
Rewizja - kontrola w dziedzinie finansów, polegająca na bezpośredniej konfrontacji stanu faktycznego środków finansowych i innych składników majątkowych jednostki kontrolowanej z odpowiednią dokumentacją i na ocenie prawidłowości dysponowania tymi składnikami. Kontrola polega na przeszukaniu pomieszczeń, odzieży itp. W celu wykrycia nielegalnego działania danej osoby. Wizytacja - kontrola mająca na celu bezpośredni wgląd w działalność jednostki kontrolowanej w jej całokształcie.
Rozpatrywanie sprawozdań jednostki kontrolowanej (najmniejsza aktywność organu kontrolującego)
Rodzaje kontroli 1) zupełna - (całość działania jednostki i wiele kryteriów)
2) ograniczona - (fragment)
3) wstępna - (badanie zamierzeń podjęcia określonego działania przez organ kontrolowany np. przedstawienie dokumentacji jeszcze przed podjęciem działań - zapobiega powstaniu błędów i nadużyć)
4) faktyczna - wykonywana w czasie trwania działania (np. prokurator w art. 182kpa -występuje na pr. strony i służy mu prawo zwrócenia się do właściwego organu adm publ o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem, pr udziału w każdym stadium postępowania, pr wniesienia sprzeciwu itd)
5) 

(…)

… wyższego stopnia z racji podporządkowania im organów niższego stopnia dysponują kompetencjami kontrolny, mi wobec podległego im organizacyjnie aparatu. Szczególny rodzaj kontroli wew, finansowej jest AUDYT wew.- dot sektora finansów publ odnośnie gromadzenia i rozdysponowania środków publ i gospodarowania mieniem, a funkcje kontroli prowadzi audytor wew (nie kierownik jednostki)
7) zewnętrzna - (NIK…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz