Kontrola administracji publicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola administracji publicznej - strona 1

Fragment notatki:

KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POJĘCIE KONTROLI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, JEJ ZADANIA, RODZAJE, CECHY I SYSTEM
Pojęcie kontroli administracji publicznej Kontrolą jest obserwowanie, ustalanie czy wykrywanie staniu faktycznego, porównywanie rzeczywistości z zamierzeniami, występowanie przeciwko zjawiskom niekorzystnym oraz sygnalizowanie określonym jednostkom o dokonanych spostrzeżeniach. Inaczej mówiąc, kontrola polega na: ustaleniu istniejącego stanu rzeczy, ustaleniu jak być powinno, zestawieniu tego, co istnieje z tym jak być powinno, co przewidują wzorce, normy. Kontrola określana bywa za pomocą terminów takich jak: inspekcja, rewizja, wizytacja itp. Inspekcja - jest kontrolą wykonywaną poprzez bezpośrednią obserwację zachowania się badanej jednostki i porównywania tego zachowania z odpowiednimi wzorcami zachowania poprawnego..
Lustracja - jest kontrolą skierowaną nie na zachowanie się podmiotu, ale zwykle na określony przedmiot, na jego rzeczywisty stan, jego cechy w porównaniu z odpowiednimi wzorcami określającymi stan pożądany.
Rewizja - łączy się z reguły z kontrolą w dziedzinie finansów, polegającą na konfrontacji stanu faktycznego środków finansowych i majątkowych jednostki kontrolowanej z odpowiednia dokumentacją i ocenie prawidłowości dysponowania tymi składnikami.
Wizytacja - kontrola mająca na celu bezpośredni wgląd w działalność jednostki kontrolowanej w jej całokształcie. Nadzór jest pojęciem szerszym niż kontrola. Nadzór obejmuje zawsze kontrole oraz prawo do stosowania środków nadzorczych. O nadzorze mówi się wówczas, gdy wchodzi w grę prawo wydawania poleceń.
Zadania kontroli administracji publicznej Ze względu na różnorodność działalności administracyjnej konieczne jest istnienie pewnego systemu instytucji kontrolnych. Poszczególne instytucje musza być wzajemnie do siebie dostosowane i powiązane. Rolę kontroli można określić jako wtórną, ponieważ jej zadaniem jest zapobieganie błędom w działaniu administracji. Kontrola zatem musi być proporcjonalna do rozmiarów działania administracji. Dobry system kontroli musi nie tylko wykrywać błędy, ale także określać ich przyczyny, a także musi zapobiegać powstawaniu nowych. Kontrola ogarnia wszystkie czynniki wpływające na wyniki działalności, czyli legalność, celowość, szybkość, terminowość, gospodarność. Kontrola nigdy nie obejmuje całego procesu administrowania, dotyczy jego fragmentu. Rodzaje kontroli Z punktu widzenia zakresu kontroli można wyróżnić kontrolę:
zupełna - obejmuje całość działania kontrolowanej jednostki, oznacza to objecie zarówno zakresu kompetencji organu, jak również ze wszystkich możliwych stron: od strony przestrzegania prawa, gospodarności, celowości itd.


(…)

…. efektywna, zadaniem kontroli jest ocena prawidłowości działania organu, ujawnieni błędów, wad, wskazanie ich źródeł. Efektywność kontroli oznacza należyte wykorzystanie wyników kontroli dla poprawy działalności aparatu administracyjnego. Efektywność oznacza także możliwie najlepszy stosunek miedzy nakładami a wynikami. Możliwie najniższe nakłady przeznaczone na kontrole - oszczędność, możliwie najlepsze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz