Konsumpcja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2044
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konsumpcja - wykład - strona 1 Konsumpcja - wykład - strona 2 Konsumpcja - wykład - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 1 konsumpcja jako akt społeczny - bezpośredni akt zaspokojenia konkretnej potrzeby człowieka poprzez zużycie określonego dobra materialnego lub usługi,
konsumpcja jako proces społeczny - zespół zachowań obejmujących uświadomienie i ocenę potrzeb, decyzje ich zaspokojenia oraz zachowania zmierzające do pozyskania środków ich zaspokojenia,
konsumpcja jako sfera reprodukcji społecznej - związana jest z podejściem makroekonomicznym; faza konsumpcji w tym ujęcie kończy proces gospodarowania, gdyż wytworzone dobro znalazło użytkownika, którego potrzeby zaspokaja.
Konsumpcja - szereg działań mających na celu zaspokojenie różnych bieżących potrzeb ludzkich.
J. Szczepański: Konsumpcja - „złożony proces działań i zachowań człowieka, który zmierza do pośredniego i bezpośredniego zaspokojenia potrzeb”.
Konsumpcja - J. M. Keynes
Inne, poza dochodem rozporządzalnym, czynniki wpływające na skłonność do konsumpcji to:
zmiany jednostki płac,
zmiany różnicy między dochodem a dochodem netto,
niespodziewane zmiany w wartościach kapitałowych,
zmiany stopy procentowej będącej podstawą do wyznaczania wartości pieniądza w czasie,
zmiany polityki fiskalnej,
zmiany w przewidywaniach co do relacji obecnego i przyszłego dochodu,
kategorie subiektywne
ostrożność,
przezorność,
wyrachowanie,
poprawa stopy życiowej,
niezależność gospodarcza,
przedsiębiorczość,
duma,
skąpstwo.
Konsumpcja wygładzona w porównaniu z dochodem rozporządzalnym.
Skłonność do konsumpcji zależy od okresu, którego dotyczy analiza.
Długookresowa krańcowa skłonność do konsumpcji - informuje, o ile wzrośnie konsumpcja w długim okresie, jeśli osobisty dochód rozporządzalny wzrośnie. Krótkookresowa krańcowa skłonność do konsumpcji - informuje, o ile wzrośnie konsumpcja w krótkim okresie (w ciągu jednego roku lub jednego cyklu koniunkturalnego) jeżeli wzrośnie dochód rozporządzalny.
Model Keynesa - zastrzeżenia w ujęciu ekonometrycznym
Problem niestacjonarności danych regresja pozorna.
Czy wydłużenie średniego czasu życia ludności wpływa na zmniejszenie powierzchni lasów tropikalnych? Krytyka Lucasa
Lucas - funkcji konsumpcji, nie uwzględnia faktu, że parametry modelu (krańcowa skłonność do konsumpcji i konsumpcja autonomiczna) zmieniają się, kiedy maksymalizujący użyteczność racjonalny podmiot dostosowuje poziom swojej konsumpcji do zmieniających się warunków gospodarczych.


(…)

… niepewności
W każdym okresie jednostka podejmuje decyzje dotyczące wysokości konsumpcji w oparciu o dostępne wówczas informacje.
W każdym okresie jednostka konsumuje 1/T oczekiwanych zasobów całego życia.
Wniosek Halla - zmiany konsumpcji są nieprzewidywalne, a konsumpcja kształtuje się zgodnie z procesem błądzenia losowego (założenie - kwadratowa funkcja użyteczności).
Ct=Ct-1+et Inaczej:
W modelu ၄Ct = ၡ…
… żadnej nieosiągalnej sytuacji w sferze kredytów w przyszłości.
Zaciąganie kredytów (np. hipotecznych), kiedy aktywa netto są dodatnie jest sensowne.
Zaciąganie takiego kredytu, kiedy wartość netto aktywów jest ujemna, ma sens tylko wtedy, gdy ocena oczekiwanych przyszłych dochodów jest b. korzystna.
Preferencje dotyczące konsumpcji
Większość ludzi woli utrzymywać swoją konsumpcję na względnie stałym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz