Konstruowanie kwestionariusza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 770
Wyświetleń: 3402
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstruowanie kwestionariusza - strona 1 Konstruowanie kwestionariusza - strona 2 Konstruowanie kwestionariusza - strona 3

Fragment notatki:

Świeży. Notatka składa się z 5 stron.
Metody badawcze w naukach społecznych: Konstruowanie kwestionarusza - Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias - Streszczenie KONSTRUOWANIE KWESTIONARIUSZA:
PYTANIA ( podstawa wszystkich kwestionariuszy)
Kwestionariusz musi przekładać wszystkie cele badawcze na konkretne pytania. Odpowiedzi stanowią źródło danych do testowania hipotez badawczych. Pytania muszą motywować respondenta do udzielania poszukiwanych informacji Treść pytań:  pytania dotyczące faktów (metryczkowe) - obiektywne informacje o pochodzeniu środowisku, nawykach
- najbardziej popularne są dane demograficzne- aby dokonać później klasyfikacji ( płeć, wiek, stan cywilny, wykształcenie, dochody), a następnie wyjaśnić zaobserwowane różnice w postawach i zachowaniach.
- inny rodzaj pytań metryczkowych- dostarczając informacji o otoczeniu społecznym o.b., środkach transportu, sposobach spędzania wolnego czasu
- problemy związane z konstruowaniem tych pytań: dokładność podawanych danych, zależy od tego o co i w jaki sposób ich zapytano 4 przyczyny otrzymywania niedokładnych informacji po zadaniu pytań metryczkowych: 1. nie posiadają informacji
2. nie mogą przypomnieć sobie informacji
3. nie rozumieją pytania
4. nie mają ochoty odpowiadać.
Badacz może poczynić wiele kroków, aby zwiększyć dokładność odpowiedzi: np. zachęcić do konsultowania się z innymi członkami rodziny, zadawać więcej niż jedno pytanie na dany temat, powtarzać pytania, starać się , aby respondent nie czuł się zażenowany w trakcie zadawania mu pytań, które mogą go wprawiać w zakłopotanie, ponadto badacz może przeprowadzić przeprowadzić pilotaż, skorzystać z pomocy sędziów kompetentnych, odpowiednio się przygotować- literatura.
 pytania dotyczące subiektywnych doświadczeń - dotyczą wierzeń, postaw, uczuć i opinii respondenta
- nastawione są na ujawnienie relacji właściwość -dyspozycja
- najczęściej zawierają pytania dotyczące POSTAW- ogólne ukierunkowanie, które może sprawiać, że dana osoba, gdy pojawią się określone bodźce, zachowują się lub reagują w określony sposób. Osoby badane wyrażają swoje postawy poprzez mowę lub zachowanie, jedynie wtedy, gdy spostrzegają przedmiot postawy. Postawy można opisać poprzez ich treść, kierunek czy intensywność. Pytania często dotyczą postaw, ponieważ wyjaśniają one pewne generalne skłonności respondentów. Badanie opinii jest interesujące w takim zakresie, w jakim opinie te symbolizują postawy. Mierząc opinie, badacz oszacowuje , jaki procent badanej populacji będzie się zgadzać, z pojedynczym stwierdzeniem dotyczącym opinii. Mierząc postawy , badacze posługują się skalami składającymi się od pięciu do wielu twierdzeń dotyczących postaw, z którymi respondent może się zgodzić lub nie. ( podstawowy wymóg- skalowalność twierdzeń)


(…)

… wyjaśnienia lub o uzasadnienie, tego, co wcześniej zostało powiedziane.
- na pytania otwarte trudno się odpowiada i jeszcze trudniej się analizuje, badacz musi zaprojektować specjalny system kodowania, aby otrzymane odpowiedzi mogły zostać poklasyfikowane. ( w procesie klasyfikacji wiele szczegółowych informacji może ulec zagubieniu)
Zbiór kryteriów stosowania pytań zamkniętych i otwartych wg. Lazarsfeld'a:
Cel kwestionariusza:
Pytania zamknięte- gdy celem badania jest uzyskanie aprobaty lub dezaprobaty wobec jasno wyrażonego punktu widzenia
Pytania otwarte- gdy badacz chce się dowiedzieć, w jaki sposób respondent tworzy określony punkt widzenia
Poziom wiedzy respondenta na temat problematyki pytania:
Pytania otwarte - stwarzają możliwości sprawdzenia, w jakim stopniu respondent jest niedoinformowany, pytania zamknięte nie stwarzają takiej możliwości
Stopień, w jaki problematyka pytania została przemyślana przez respondenta:
Pytania otwarte- gdy respondent nie ma jeszcze skrystalizowanej odpowiedzi
Łatwość, z jaką respondent może komunikować treść odpowiedzi, lub zakres, w jakim respondent jest motywowany do przedstawiana swojej opinii na dany temat:
Pytania zamknięte- wymagają mniejszej motywacji do wyrażania własnych opinii, a sama odpowiedź zazwyczaj mniej ujawnia
Pytania otwarte- wymagają większej motywacji do wyrażania własnych opinii, a sama odpowiedź może je ujawnić
Czasami istnieją powody, dla których warto zadać to samo pytanie zarówno w formie otwartej, jak i zamkniętej.
 pytania alternatywne:
- dotyczą jednych respondentów, a nie dotyczą innych
- jest to specjalny rodzaj pytań zamkniętych…
… opinii i postaw są bardziej niż metryczkowe wrażliwe na zmiany słownictwa, podkreślenia i ich kolejność.
Struktura pytań:
 pytania zamknięte - w tych pytaniach respondentowi przedstawia się zbiór odpowiedzi, a jego zadanie polega na wybraniu tej odpowiedzi, która najlepiej odzwierciedla jego poglądy.
- odpowiedzi na te pytania mogą być bardziej lub mniej rozbudowane
- zadaje się je łatwo i szybko…
…- dotyczą tylko wybranych grup respondentów
- badacz określa istotność każdego pytania dla określonej grupy respondentów, wprowadzając pytania filtrujące
- format pytać filtrujących i alternatywnych jest zróżnicowany, można umieszczać wskazówki zaraz po odpowiedniej kategorii odpowiedzi pytania filtrującego. Innym formatem jest stosowaniem strzałek kierujących respondenta do następnego pytania…
…, albo przez różnicowanie kategorii odpowiedzi dla każdego pytania, albo poprzez umieszczanie pytań tyczących jednego zagadnienia w różnych miejscach kwestionariusza, zamiast grupowania ich w jednym miejscu.
 pytania sugerujące- to pytania tak sformułowane, ze respondent odczytuje je jako wymagające określonej odpowiedzi. Respondenci maja również tendencje do zgadzania się z twierdzeniami, które dotyczą akceptowanych powszechnie norm, czy też z twierdzeniami, których treść jest odczytywana jako społecznie pożądana. Także sposób wprowadzania i uwypuklania określonej tematyki może w ogromnej mierze wpłynąć na stanowisko opinii publicznej w tej mierze. Jeżeli chcemy otrzymać rzetelne odpowiedzi, to należy unika pytań sugerujących. W pewnych okolicznościach jednak pytanie sugerujące może pomóc zrealizować cel badań…
… interpretowany jako odzwierciedlenie stopnia aprobaty kategorii odpowiedzi, im większy numer odpowiedzi , tym większy stopień aprobaty. Trudno jest prosić respondentów o dokładną odpowiedź, głównie dotyczące tematyki mającej dla nich niewielkie znaczenie.  pytania tabelaryczne- to metoda organizowana w całość dużego zbioru pytań szacunkowych i posiadających te same kategorie odpowiedzi
dyferencjał
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz