Konstrukcja procesu karnego-opracowanie, V sem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstrukcja procesu karnego-opracowanie, V sem - strona 1 Konstrukcja procesu karnego-opracowanie, V sem - strona 2 Konstrukcja procesu karnego-opracowanie, V sem - strona 3

Fragment notatki:

KONSTRUKCJA PROCESU KARNEGO
Działanie uczestników podzielone na etapy- stadia (fazy procesowe, niektórzy wyróżniają też podfazy).
Stadia- kluczowe odcinki, charakteryzują się specyficznymi celami, zadaniami (w oparciu o nie wyróżnia się stadia). Stadium zamyka i otwiera akt procesowy (postępowanie przygotowawcze- wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania przygotowawczego; postępowanie apelacyjne- wniesienie apelacji).
Zadania uwarunkowane celami etapowymi, cele bliższe (w drodze do celu dalszego, ogólnego).
Ujęcie modelowe postępowania publiczno-skargowego
4 stadia:
PS I + PS II= jurysdykcyjne rozpoznawcze
[w prywatnoskargowym NIE MA postępowania przygotowawczego]
Zadania mogą być:
- wprost wskazane w ustawie np. w PR art. 297 kpk- cele, zadania PP
Art. 297.  § 1. Celem postępowania przygotowawczego jest:
1) ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo,
2) wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy,
3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214,
4) wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody,
5) zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu tak, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło na pierwszej rozprawie głównej.
§ 2. W postępowaniu przygotowawczym należy dążyć także do wyjaśnienia okoliczności, które sprzyjały popełnieniu czynu.
297 § 1 (zadanie sensu largo: 297 + sporządzenie i wniesienie aktu oskarżenia do sądu)
Adnotacje do punktów z art. 297:
1) czy czyn wyczerpuje znamiona, czy stanowi przestępstwo, np. niepoczytalność, standardem domniemanie niewinności
2)sprawca- ten, który dopuścił się czynu przestępnego
3) dane osobo poznawcze, aby sąd mógł zastosować odpowiednie środki, w imię indywidualizacji kary, np. wysokość grzywny
Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego
Art. 213.  § 1. W postępowaniu należy ustalić tożsamość oskarżonego, jego wiek, stosunki rodzinne i majątkowe, wykształcenie, zawód i źródła dochodu oraz dane o jego karalności.
§ 2. Jeżeli podejrzany był już prawomocnie skazany, dla ustalenia, czy przestępstwo zostało popełnione w warunkach art. 64 Kodeksu karnego lub przestępstwo skarbowe - w warunkach art. 37 § 1 pkt 4 Kodeksu karnego skarbowego, dołącza się do akt postępowania odpis lub wyciąg wyroku oraz dane dotyczące odbycia kary; dokumenty te dołącza się także w sprawach o zbrodnie.

(…)

… oskarżenie, może do tego nie dojść (śmierć oskarżonego, przedawnienie, znikoma społeczna szkodliwość czynu, zawieszenie postępowania, art. 22 kpk:
Art. 22.  § 1. Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania, a w szczególności jeżeli nie można ująć oskarżonego albo nie może on brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby, postępowanie zawiesza się na czas trwania przeszkody.(założenie, że jest to przeszkoda przemijająca)
§ 2. Na postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania przysługuje zażalenie.
§ 3. W czasie zawieszenia postępowania należy jednak dokonać odpowiednich czynności w celu zabezpieczenia dowodów przed ich utratą lub zniekształceniem.
Drugie stadium- POSTĘPOWANIE JURYSDYKCYJNE
Najważniejsze, bo w jego ramach…
… jest ustalenie danych co do właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego sposobu życia oskarżonego, sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, zarządza w stosunku do oskarżonego przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowego lub inny podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach przez Policję.
§ 2. Przeprowadzenie wywiadu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz