Konspekt prawo karne i postepowanie karne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konspekt prawo karne i postepowanie karne - strona 1 Konspekt prawo karne i postepowanie karne - strona 2 Konspekt prawo karne i postepowanie karne - strona 3

Fragment notatki:


Prawo karne Przestępstwo to czyn człowieka zabroniony przez ustawę (np. k.k.; k.k.s.) pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek; bezprawny, zawiniony, i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy.
Elementy przestępstwa :
czyn zabroniony spełniający ustawowe znamiona przestępstwa
bezprawność
wina
społeczna szkodliwość czynu
Przestępstwa to: a) zbrodnie (czyn z dolną granicą zagrożenia ustawowego karą co najmniej 3 lat pozbawienia wolności) b) występki (czyn zagrożony karą co najmniej miesiąca pozbawienia wolności, karą ograniczenia wolności lub grzywną powyżej 30 stawek dziennych). Czyn zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary
aresztu,
ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych nagany to wykroczenia Zasady prawa karnego:
Odpowiedzialność karna za czyn (penalizowanie tylko zachowań, wywierających skutki zewnętrzne.)
Winy . Postawić zarzut można wtedy kiedy sprawcy czynu działał z zamiarem i rozeznaniem popełnianego przestępstwa. a contrario art. 1 § 3 k.k.
O dpowiedzialności indywidualnej i osobistej . Nie można przejąć odpowiedzialności „ za kogoś” (osobiste); tak samo jak wpływ postępowania innych osób na dokonanie czynu karalnego nie może wpływać na wymiar kary innych osób ( indywidualizacja kary) Huma nitaryzmu - kara obok swoich podstawowych funkcji prewencji i represji musi uwzględniać zasadę poszanowania życia ludzkiego jako dobra nadrzędnego. Dlatego kary i środki karne musza uwzględniać potrzebę zachowania godności ludzkiej i jego dóbr osobistych a także nie mogą one okrutne, ani wyrządzać zbędnych dolegliwości. Nullum crimen sine lege - nie ma przestępstwa bez ustawy. Wymóg istnienia kary w formie normatywnej (ustawa i inne akty wydane na podstawie przepisów ustawowych blankietowych) Podział przestępstw ze względu na :
Forma winy: umyślne nieumyślne (lekkomyślność - przewiduje możliwość popełnienia przestępstwa, ale uznaje że go nie popełni/ i niedbalstwo - możliwość popełnienia przestępstwa nie przewiduje, choć mógłby ją przewidzieć - tu: nie wykorzystał swoich możliwości intelektualnych)
Forma czynu: Z działania
zaniechanie - np. nie powiadomienie o przestępstwie
Znamię skutku:
formalne( bezskutkowe) materialne (skutkowe) - zmiana w świecie zewnętrznym, oddzielona od samego zachowania się
Typy: podstawowe
kwalifikowane
uprzywilejowane


(…)

… naprawienia szkody,
6) nawiązka,
7) świadczenie pieniężne,
8) podanie wyroku do publicznej wiadomości.
Zaniechanie ukarania sprawcy
Nie podleganie karze:
- ukrywanie sprawcy przestępstwa przez osobę najbliższą
- czynny żal
- złożenie fałszywego zeznania w obawie przed odpowiedzialnością karną
Abolicja (depenalizacja określonych „przestępstw”); amnestia (darowanie wykonania, odbycia kary)
Odstąpienie…
… dokonywania czynu typu zabronionego miał ukończone lat 17, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (tu: art. 10 §2 k.k. Różnica pomiędzy nieletnim a młodocianym art. 115 § 10 k.k.)
Forma popełnienia przestępstwa:
sprawstwo
współsprawstwo kierownicze sprawstwo - zlecenie popełnienia przestępstwa
Podżeganie - nakłanianie osoby do popełnienia czynu zabronionego. Tu konieczny zamiar bezpośredni.
Pomocnictwo - ułatwienie innej osobie popełnienia tego przestępstwa (fizyczne lub psychiczne).
Oboje odpowiadają w granicach sprawstwa! Jeżeli usiłowanie - tylko za usiłowanie. Może być popełniony tylko umyślnie.
Prowokator - nakłania do popełnienia przestępstwa w celu skierowania postępowania karnego przeciw osobie sprowokowanej. Nie może poczynić „czynnego żalu”. Podżegacz pomocnik tak.
Formy stadialne przestępstwa…
…. Przesłanką zastosowania jest: obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego; albo obawa matactwa; albo zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, w szczególności w sytuacji gdy groził popełnieniem takiego przestępstwa
Środki nieizolacyjne:
- poręczenie majątkowe (kaucja…
… niż jeden miesiąc
Śledztwo - prowadzone obligatoryjnie w sprawach o zbrodnie, występki zastrzeżone z mocy ustawy do rozpoznania w pierwszej instancji do sądu okręgowego (lub przepisu szczególnego), oraz jeżeli podejrzanym jest m.in sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz