Konflikty w organizacji - omówienie.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konflikty w organizacji - omówienie. - strona 1 Konflikty w organizacji - omówienie. - strona 2

Fragment notatki:

ŹRÓDŁA KONFLIKTÓW W ORGANIZACJI Wymienione wcześniej typy spraw konfliktowych można także zaobserwować w organizacji, ponieważ uczestnicy wynoszą do niej swoje postawy, poglądy, potrzeby, przekonania itd. Poza tymi słowami możemy wyróżnić typowe przyczyny konfliktów w organizacji. Zdaniem L.R. Pondy'ego (1972), przyczyny konfliktów dopatrywać się można w trzech obszarach: podziale dóbr, sprawowanie władzy i koordynacji działań organizacji.
M. Holstein - Back (1970) wymienia czwarty obszar: wprowadzenie zmian organizacyjnych.
Rywalizacja do ograniczonych zasobów pozostających w dyspozycji organizacji. Konflikt podziału dóbr może pojawić się w każdej sytuacji, ponieważ połączone pragnienia wszystkich uczestników organizacji zawsze są większe nią możliwości zaspokojenia ich przez organizacje. Pracownicy więc konkurują między sobą. Konflikty na tym tle uwidaczniają się przy każdej okazji, kiedy dzielone są jakieś dobra materialne (np. pieniądze, wyposażenie) lub niematerialna (np. wyjazdy zagraniczne, stanowiska, interesujące staże).
Pragnienie autonomii i potrzeba kontroli. Konflikt na tle sprawowania władzy rodzi się z odmiennego spojrzenia kierowników i podwładnych na zakres i wielkość obszaru kontroli, jaki kierownik ma nad podwładnymi. Kierownik dąży do zwiększenia kontroli nad podwładnymi, zaś do ograniczenia zakresu władzy kierownika. Koordynacja działań organizacji jako całości. Konflikt w tym obszarze powstaje na tle koordynacji działań wyodrębnionych części organizacji. Każda z części realizuje własne cele, ale równocześnie musi współdziałać z innymi, częściami, aby osiągnąć wspólne cele, ale dla całej organizacji. Konflikt powstaje, gdy cele jednej części są niezgodne z celami innej części organizacji. Na przykład: dział marketingu chce zwiększyć kapitał reklamowy, a dział finansowy chce zmniejszyć koszty.
Podział organizacji na części i ich specjalizacje jest niezbędna gdy organizacja rozrasta się. Specjalizacja pracy powoduje większą efektywność. Ale czasem dzieje się odwrotnie. Członkowie poszczególnych części osiągają dużą spójność i są tak zaangażowani w osiągnięcie celów swojego działania, że zapominają o celach całej organizacji.
Konflikty powstają też, jeśli zadania realizowane przez różne działy nakładają się na siebie. Trudno wtedy ustalić, kto jest odpowiedzialny za co.
Koordynacja działań organizacji wymaga także jasnych zależności. Konflikt może wybuchnąć wtedy, gdy podwładny ma więcej niż jednego przełożonego. Chcąc minimalizować konflikty, trzeba jasno zdefiniować stosunki władzy na wszystkich szczeblach organizacji.
Każda jednostka w organizacji zajmuje określoną pozycję i odgrywa określoną rolę w stosunku do innych osób, jak i ma określone uprawnienia i obowiązki. Zdarza się, że osoba realizująca swoje cele zawodowe przekracza upoważnienia związane z jej pozycją. Jeśli tak czyni to może naruszyć pozycję i rolę inną a to sprzyja konfliktowi.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz