Koncesjonowanie działalności gospodarczej - Reglamentacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2751
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncesjonowanie działalności gospodarczej - Reglamentacja - strona 1

Fragment notatki:

Prawo działalności gospodarczej.


Ogólne zasady koncesjonowania działalności gospodarczej.
Pojęcie i istota koncesji.
Wolności, jako naturalne i właściwe człowiekowi, ograniczają zakres kompetencji struktur państwa, wyznaczają granice jego działań wobec jednostki. Prawo zaś, jako regulacja pozytywna, stwarzając pewne reguły i ramy korzystania z wolności, jest zawsze jej ograniczeniem. Prawo reguluje sposób korzystania z wolności przez jednostki, łagodzi i rozstrzyga konflikty między interesami różnych podmiotów.
O charakterze ustroju gospodarczego danego kraju rozstrzyga od strony formalnoprawnej stosunek ustawodawcy do wolności gospodarczej. Swoboda gospodarcza uważana jest za warunek funkcjonowania gospodarki rynkowej. Istotne ograniczenia lub eliminacja tej wolności oznaczają bowiem przejście do systemu reglamentacji działalności gospodarczej, której prowadzenie podlega wówczas innej organizacji i odmiennym regułom postępowania. Wolność gospodarcza nie ma charakteru absolutnego.
System prawny danego państwa nie kreuje wolności gospodarczej ani też nie przyznaje jej przedsiębiorcą. Zakreśla natomiast jej granice, wskazując na ograniczenia swobody korzystania z wolności, a także ustanawia jej prawne gwarancje. Nie ma wątpliwości, że prawne zagwarantowanie przedsiębiorcom jedynie swobody podejmowania działalności gospodarczej nie miałoby większego sensu, gdyby następnie nie było możliwości swobodnego jej organizowania i prowadzenia. Potrzebna jest również gwarancja dla samodzielności przedsiębiorców.
Po raz pierwszy wolność gospodarczą wyrażono wprost w art. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej stanowiącym, że podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Na mocy ustawy z 1989 r. o zmianie Konstytucji RP zasadę wolności gospodarczej podniesiono do rangi konstytucyjnej, a mianowicie art. 6 stanowił, że Rzeczpospolita Polska gwarantuje swobodę działalności gospodarczej bez względu na formę własności, a ograniczenia tej swobody mogą nastąpić jedynie w ustawie.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., która weszła w życie z dniem 17 października 1997r., wprowadziła zasadę w myśl której podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej stanowi „społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych” (art. 20 Konstytucji RP), przy czym: „Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny” (art.. 22 Konstytucji RP).
Dostępność podejmowania niektórych rodzajów działalności może być ograniczona poprzez ustanowienie szczególnych wymogów, które powinien spełniać przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w określonych dziedzinach. Szczególny charakter owych wymogów przejawia się w tym, że wynikają one z istoty danej działalności w określonych dziedzinach i są na tyle ważne, iż wymagają sprawdzenia oraz oceny ze strony właściwego organu administracji publicznej. Są to więc wymogi różne od tych, które są stawiane powszechnie i w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorców, a których nie traktujemy jako ograniczeń w podejmowaniu działalności gospodarczej. Wymogi szczególne stawiane podejmowaniu niektórych rodzajów działalności stanowią o reglamentacji jej podejmowania

(…)

… informacji o możliwości uzyskania koncesji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym. Informacja ta powinna zawierać:
określenie przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej, na którą ma być wydana koncesja,
szczególne warunki wykonania działalności gospodarczej, na którą ma być wydana koncesja, o ile organ koncesyjny przewiduje określenie w koncesji szczególnych…
….
Jako skutek przeprowadzenia kontroli organ koncesyjny może wezwać przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie. Należy założyć, że skutkiem przeprowadzonej kontroli jest także decyzja o cofnięciu koncesji.
Art. 24 Pdg mówi o instytucji promesy. Nie określa on formy decyzji administracyjnej dla promesy koncesji, wskazuje natomiast na zasadę stosowania w postępowaniu o udzielenie…
…. Zasadniczy skutek prawny przyrzeczenia koncesji polega na tym, że w okresie jej ważności nie można odmówić udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie, chyba że uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy albo wnioskodawca nie spełnił wszystkich warunków podanych w promesie, ujawniły się okoliczności umożliwiające organowi koncesyjnemu odmówienie…
… charakter koncesji tłumaczy się następująco: umowny charakter mają te koncesje, których celem jest zapewnienie i ochrona stałych korzyści finansowych koncesjonariusza. Powstają one na podstawie zawartego między stronami kontraktu. Organ koncesyjny nie występuje tutaj w roli organu reprezentującego władzę publiczną. Natomiast elementy administracyjno-prawne stosunku prawnego koncesji odnoszą się do organizacji i funkcjonowania służby publicznej. Część obowiązków zostaje nałożona na koncesjonariusza w drodze nakazu administracyjnego. Ponadto, zmiana ich treści, a także cofnięcie koncesji, może nastąpić w drodze aktu władczego organu koncesyjnego, podczas gdy klauzule umowne nie mogą być w ten sposób zmieniane.
Zakres koncesji usług publicznych i robót publicznych jest we Francji szeroki. Koncesji…
… wyłączności eksploatacji danego urządzenia, 2) możliwość korzystania z pewnych przywilejów związanych z wykonywaniem władztwa administracyjnego, 3) prawo do osiągania korzyści finansowych, 4) prawo do równowagi finansowej.
Podstawowymi cechami koncesji typu francuskiego jest to, że jest umową administracyjną w postaci kontraktu długoterminowego, ma na celu eksploatację służby publicznej i eksploatacja odbywa…
…, której wykonywanie wymaga uzyskania koncesji:
Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
Wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz