Komplet dokumentów do stypendium socjalnego, rektora oraz dla osób niepełnosprawnych

Nasza ocena:

4
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komplet dokumentów do stypendium socjalnego, rektora oraz dla osób niepełnosprawnych - strona 1

Fragment notatki:

Komplet dokumentów do weryfikacji:
Obowiązkowe
Oświadczenie o niepobieraniu pomocy materialnej na innym kierunku studiów
STYPENDIUM SOCJALNE:
1. Wniosek, wydrukowany z WD (ostatnia wersja) i podpisany,
2. Obowiązkowe: Dokumentacja osiąganych dochodów bądź braku dochodu: Wszystkich członków rodziny osiągających dochód obowiązuje potwierdzenie jego wysokości, adekwatne do źródła jego pozyskiwania: a) Art. 27 - opodatkowane wg skali podatkowej (18 i 32 %),
Art. 30 b - odpłatne zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, Art.30 c - pozarolnicza działalność gospodarcza lub działy specjalnych produkcji rolnej podlegające opodatkowaniu podatkiem liniowym,
Art. 30e - odpłatne zbycie nieruchomości i określonych praw; potwierdzenie: zaświadczenie z urzędu skarbowego albo oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
oraz zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne działalność podlegająca opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
potwierdzenie: oświadczenie dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
potwierdzenie: oświadczenie Wszystkich pełnoletnich członków rodziny, którzy nie osiągają dochodu ze źródeł pkt.1 a, b, c, obowiązuje potwierdzenie jego braku adekwatne do źródła
potwierdzenie: oświadczenie o nie osiąganiu dochodu .
3. W zależności od indywidualnej sytuacji członków rodziny studenta - wymienione w załączniku nr 4 do Regulaminu dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz stan rodziny np.:
potwierdzenie pobierania nauki przez rodzeństwo, zaświadczenie o utracie dochodu i jego wysokości,
zaświadczenie o uzyskaniu, w roku bazowym lub po tym roku, dochodu i jego wysokości, akt urodzenia, akt zgonu, dokumenty dotyczące alimentów, rozwodu, oświadczenie o zamieszkaniu w innym obiekcie niż dom studencki UEK.
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
Wniosek, wydrukowany z WD (ostatnia wersja) i podpisany,
studenci I roku studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w innej uczelni niż UEK: zaświadczenie z załącznika nr 13 do Regulaminu,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz