Komisja Papierów Wartościowych

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komisja Papierów Wartościowych - strona 1

Fragment notatki:

3 strony notatek na temat komisji papierów wartościowych i giełd. Zagadnienia: KPWiG, KDPW

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Dynamiczny rozwój rynków kapitałowych i skala ważności prowadzonej na nich działalności skłoniła wiele państw do powołania organu sprawującego kontrolę nad nim. Również w Polsce istnieje wyspecjalizowany organ administracji państwowej zajmujący się tymi zagadnieniami. Jest nią Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (dawniej Komisja Papierów Wartościowych).
Skład osobowy komisji :- Przewodniczący Komisji - powoływany przez premiera, po złożeniu jednolitego wniosku przez Ministra Finansów i Prezesa NBP,- dwoje Zastępców Przewodniczącego Komisji,- Członkowie Komisji powoływani przez : Ministra Finansów, Ministra Skarbu, Ministra Gospodarki, Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Prezesa NBP, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Zadania KPWiG
Zadania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd : dopuszczanie papierów wartościowych do publicznego obrotu, sprawowanie nadzoru nad giełdami, przestrzeganie i upowszechnianie zasad wolnej konkurencji, zapewnianie uczestnikom dostępu do informacji, również poprzez karanie podmiotów nie przestrzegających tych zasad, podejmowanie działań na rzecz usprawnienia rynku kapitałowego i towarowego, poprzez współpracę z innymi instytucjami i poprzez przygotowywanie projektów nowych uregulowań prawnych, upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku i giełd, egzaminowanie kandydatów na maklerów i doradców inwestycyjnych oraz wydawanie im licencji, wydawanie zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw maklerskich.
Uprawnienia KPWiG
Uprawnienia Komisji są dosyć duże, np. Przewodniczący posiada uprawnienia prokuratorskie w zakresie publicznego obrotu, a sama Komisja sprawuje szczegółowy nadzór nad wieloma przejawami funkcjonowania giełd oraz wywiązywaniem się emitentów z obowiązków nakładanym na nich przez Ustawę o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Warto zwrócić uwagę, że kilkuletnie doświadczenia w funkcjonowaniu polskiego rynku giełdowego wskazują, że KPWiG dobrze wypełnia swoją ustawową funkcję. Rynek kapitałowy jest bezpieczny, nie mieliśmy doczynienia z wielkimi aferami, a dostęp akcjonariuszy do informacji jest równy. Nawet jeżeli występowały pewne uchybienia, to trzeba przyznać że Komisja dobrze i skutecznie interweniowała w celu ich likwidacji.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Krajowy Depozyt papierów Wartościowych powstał jako osobna instytucja w 1993r W latach 1991-92 był częścią Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Jego zadaniem jest : rejestrowanie papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, kontrolowania spraw "technicznych", związanych z papierami wartościowymi znajdującymi się obrocie, np. sprawdzenie zgodności ich liczby z wielkością emisji,

(…)

…, nowych emisji z tytułu prawa poboru w przypadku akcji oraz wypłata odsetek w przypadku obligacji. Widzimy więc, że Depozyt pełni niezmierne ważną funkcję w obrocie, stanowi swego rodzaju centrum rozliczeniowe. Bezpośrednio inwestorzy nie odczuwają jego funkcjonowania, ale to właśnie przez Depozyt przechodzi każda zawarta przez nas transakcja giełdowa. Sam Depozyt jest spółką akcyjną emitującą jedynie akcje imienne, nie mające prawa do dywidendy, czyli jest on instytucją nie nastawioną na zysk (cecha tego typu instytucji w "Europie kontynentalnej").
Akcjonariusze i udziałowcy KDPW
Akcjonariuszami Depozytu mogą być jedynie : - Skarb Państwa, - giełdy papierów wartościowych i spółki prowadzące rynek pozagiełdowy, - NBP i banki komercyjne, - przedsiębiorstwa maklerskie.
Z kolei uczestnikami KDPW mogą być : - podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych - domy maklerskie, - emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, - instytucje współpracujące z KDPW w zakresie obsługi transakcji.
Zdematerializowane papiery wartościowe
W Polsce papiery wartościowe są zdematerializowane, czyli obrót nie występuje w formie papierowych dokumentów, lecz w formie elektronicznych zapisów. Ta forma…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz