Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstwa - strona 1

Fragment notatki:

KOMERCJALIZACJA I PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO Celem prywatyzacji jest wyłonienie w przedsiębiorstwach autentycznych właścicieli, zainteresowanych nie tylko bieżący­mi wynikami, lecz i perspektywicznym rozwojem przedsiębiorstwa. Komercjalizacja, w rozumieniu ustawy, polega na przekształceniu przedsiębior­stwa państwowego w spółkę prawa handlowego (spółkę akcyjną lub spółkę z ogra­niczoną odpowiedzialnością). Do tak powstałej spółki stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych. Następuje wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców, zaś po­przednio istniejące przedsiębiorstwo państwowe zostaje wykreślone z rejestru. Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spół­kę jednoosobową z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa nie oznacza jeszcze żad­nej prywatyzacji. Oznacza jedynie zmianę formy prowadzenia przedsiębiorstwa. Pozostaje ono nadal w sferze wyłącznej własności państwowej. Natomiast zmiana formy prawnej na spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością umożliwia udostępnienie osobom trzecim akcji lub udziałów w spółkach. Dopiero nabywanie akcji lub udziałów przez osoby trzecie oznacza faktyczny proces prywa­tyzacji. Zbywanie i obciążanie akcji bądź udziałów należących do Skarbu Państwa w spółkach powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, a także obejmowanie akcji lub udziałów w takich spółkach następuje na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych, chyba że przepisy ustaw szczególnych stanowią inaczej. Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego może być prywatyzacją pośrednią bądź prywatyzacją bezpośrednią. Prywatyzacja pośrednia polega na zbyciu akcji bądź udziałów spółki powstałej w wyniku komercjalizacji osobom trzecim. Zwykle dokonuje się tego w drodze ogłoszenia publicznej oferty, w drodze przetargu publicz­nego lub w drodze rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Przepi­sy przewidują możliwość nieodpłatnego nabycia przez uprawnionych pracowników do 15% akcji prywatyzowanej spółki. Prywatyzacja bezpośrednia polega na rozporządzeniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przed­siębiorstwa przez: sprzedaż przedsiębiorstwa; wniesienie przedsiębiorstwa do spółki; oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania spółce.
W wypadku sprzedaży przedsiębiorstwa nabywca jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, chy­ba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania nale­żytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokoje­nia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz