Kolokwium -zadania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolokwium -zadania - strona 1 Kolokwium -zadania - strona 2 Kolokwium -zadania - strona 3

Fragment notatki:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………..nr grupy……………
Wskaż 1 poprawną odpowiedź i wpisz ją w O przy pytaniu. Za pytanie testowe można uzyskać 0 lub 1 punkt
Do narzędzi polityki podażowej ekonomiści zaliczają:
obniżenie podatków
obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne
wzrost zakupów rządowych w relacji do PKB
Odp. A i B poprawne Dopuszczalny poziom wahań złotego wobec walut obcych ustalony przez bank centralny w Polsce:
nie obowiązuje wynosi ± 5%
wynosi ± 10%
wynosi ± 15%
Polityka budżetowa jest bardziej efektywna (powoduje większą zmianę dochodu, gdy zakładamy stałość cen):
gdy krzywa IS jest pionowa, a krzywa LM jest płaska gdy popyt na pieniądz nie zależy od stopy procentowej
gdy krzywa LM jest pionowa, a IS płaska
odp. B i C są prawdziwe
Dochody z inwestycji portfelowych i bezpośrednich występują w bilansie płatniczym:
na rachunku kapitałowym na rachunku finansowym na transferach bieżących
żadna z powyższych
Monetaryści są zdania, że nominalna podaż pieniądza powinna:
być stała w czasie
rosnąć w tempie równym przyrostowi produktu potencjalnego (np. 3%, 4% rocznie) spadać, co przyspieszy rozwój gospodarczy
rosnąć bez określonej reguły
Bardziej stroma krzywa LM wynika z :
większej wrażliwości inwestycji na zmianę stopy procentowej
mniejszej wrażliwości inwestycji na zmianę stopy procentowej
większej krańcowej skłonności do konsumpcji
żadne w powyższych W modelu klasycznym:
A) popyt tworzy swoją podaż
B ) pieniądz jest neutralny C) odp. A i B są poprawne
D) ceny są sztywne
Według klasyków długookresowym skutkiem zwiększenia wydatków państwowych jest:
A) wzrost nominalnej podaży pieniądza
B) spadek nominalnej podaży pieniądza
C) wzrost płac realnych
D) odp. B i C są poprawne
E) odp. A i C są poprawne
F) brak poprawnej odp. Według ekonomistów klasycznych:
ceny i płace dostosowują się bardzo wolno, długo nie przywracając równowagi
gospodarka może być w punkcie równowagi z dala od produkcji potencjalnej prez długi okres czasu
spadek/wzrost cen może przyczynić się do osiągnięcia równowagi makroeko nomicznej odp. A i B są poprawne
(…)
W modelu keynesowskim wielkość produkcji:


(…)

… klasycznym skutkami ekspansywnej polityki pieniężnej są:
spadek PKB w ujęciu realnym
spadek płac i cen nominalnych
wzrost cen i spadek płac nominalnych
brak poprawnej odp.
Gdy mamy do czynienia z luką recesyjną, równowagę systemu może przywrócić:
spadek wydatków rządowych
wzrost cen czynników wytwórczych
wzrost eksportu netto
restrykcyjna polityka monetarna
Podaj 2 cechy (np. założenia) spośród wielu charakterystycznych dla klasycznego rynku pracy (nie pisać o efekcie substytucyjnym, dochodowym, nachyleniu krzywych)
1.
2.
W bilansie płatniczym Polski wystąpiła nadwyżka. Wybrane składowe tego bilansu płatniczego wykazały:
Rachunek bieżący: nadwyżka 300 mln $
Bilans handlowy: nadwyżka 300 mln $
Rachunek kapitałowy i finansowy łącznie deficyt 500 mln $
Oficjalne aktywa rezerwowe (+ albo -) 500 mln zł (ustal znak…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz