Kolokwium - pytania i opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolokwium - pytania i opracowanie - strona 1 Kolokwium - pytania i opracowanie - strona 2 Kolokwium - pytania i opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1. Zasada działania baterii słonecznych 2. Efekt fotowoltaiczny 3. Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie powłok niklowych Na pytanie 3, jeżeli się pojawi, odpowiadać bez względu na to, jakie padnie pytanie z galwanotechniki. 4. Klasyfikacja polimerów + oznaczenia (skróty) 5. *Kompozyty - charakterystyka (+budowa) i podział 6. *Nanoproszki - charakterystyka i zastosowanie 7. Biomateriały - charakterystyka; bioceramiczne i *węglowe 8. Biodegradacja - charakterystyka 9. Recykling - charakterystyka i rodzaje. 10. *Reakcje metali z wodą, kwasami i zasadami 11. Proces wielkopiecowy (reagenty, reakcje, zanieczyszczenia) 12. Proces otrzymywania glinu metodą Halla - Heroulta (elektroliza stopionego Al2O3 w kriolicie Na3AlF6) 13. Otrzymywanie wysokiej czystości tytanu w procesie van Arkela 14. Topienie strefowe (na czym polega). 15.* CVD - Chemiczna Depozycja Par 16. CIEKŁE KRYSZTAŁY - pytania z wykładu Przypuszczam, że pytania będą mniej więcej takie: a) Podział faz ciekłokrystalicznych (wraz podziałami podrzędnymi) b) Charakterystyka faz termotropowych c) Budowa ciekłych kryształów d) *Cechy decydujące o właściwościach ciekłych kryształów (uporządkowanie, energia swobodna, anizotropia współczynnika załamania, anizotropia elektryczna, tekstury) UWAGA!! PKT. 16 TO TYLKO MOJE PRZYPUSZCZENIA! 17. *Co to są kompozyty (patrz pkt. 5) 18. Budowa polimerów amorficznych i krystalicznych. 19. *Podział włókien i różnice między nimi (np. między termo- a duroplastem) 20. *Mer - monomer - polimer - makrocząsteczka

(…)

…);
- Może być przy tym neutralny dla organizmu (nie oddziałuje);
- Może być bioaktywny (oddziałuje z tkankami: następuje integracja materiału z tkanką).
- Może być biodegradowalny (rozkładać się w organizmie);
- Musi mieć odpowiednie właściwości. Np. implant kości nie może być ani słabszy, ani silniejszy niż kość.
Główne bio-ceramiki i szkło to fosforan wapnia (Ca3(PO4)2 - TCP), hydroksyapatyt (Ca10(PO4)6 x (OH)2 - HA) i szkła…
…) w elektrolicie, jednocześnie jednak dwutlenek węgla jest nośnikiem dla szkodliwych lotnych substancji ubocznych (np. fluorowodoru (HF), dwutlenku siarki (SO2), fluoropochodnych węglowodorów (PFC, np. CF4 i C2F6), smoły i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) itd.), a czasami stałych (np. pył).
W trakcie postępu procesu elektrolizy stężenie tlenku aluminium w elektrolicie spada…
… się topniki (fluorek wapnia lub glinu), które powodują obniżenie temperatury do poziomu 920-980 °C. Zmiana temperatury zwiększa sprawność procesu elektrolizy.
Kriolit jest wytwarzany z NaAlO2, kwasu fluorowodorowego HF oraz węglanu sodu (Na2CO3) w reakcji:
NaAlO2 + 6HF + Na2CO3 → Na3AlF6 + 3H2O + CO2
Elektrody
Reakcje elektrodowe:
katoda: 2Al3+ + 6e → 2Al
anoda: 3O2- - 6e → 3/2 O2 oraz reakcja wtórna: 3/2 O2…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz