Kodowanie informacji w systemach cyfrowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodowanie informacji w systemach cyfrowych - strona 1 Kodowanie informacji w systemach cyfrowych - strona 2 Kodowanie informacji w systemach cyfrowych - strona 3

Fragment notatki:

1 Małgorzata Jakubowska Technologie informacyjne Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki   Kodowanie informacji  w systemach cyfrowych Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki   Informacja  (według encyklopedii PWN) konstatacja stanu rzeczy, wiadomość obiekt  abstrakcyjny,  który  w  sposób  zakodowany  moŜe  być przesyłany, przetwarzany i uŜywany do sterowania powiadamianie społeczeństwa lub określonych zbiorowości w sposób  zobiektywizowany,  systematyczny  i  konkretny  za  pomocą środków  masowego przekazu. Nas interesuje ta druga definicja. Dotyczy ona  przekazywania  wiadomości ze źródła wiadomości do ich przeznaczenia - odbiorcy . Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki   Jednostki informacji 1 bit  {0,1} – najmniejsza jednostka informacji 1 bajt (byte) = 8 bitów   ( 01101001 ) 1 słowo (word)  Bit  jest  to  podstawowa  elementarna  jednostka  informacji  wystarczająca  do  zakomunikowania  jednego  z  co  najwyŜej  dwóch zdarzeń. Symbolicznie wartość bitu oznacza się jako „0” lub „1”.  Jest  to  oznaczenie  stosowane  w  matematyce  oraz  przy  opisie  informacji  przechowywanej  w  pamięci  komputera  i  sposobów kodowania informacji. Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki   Jednostki informacji 210bajtów =1024B=1KB, kilobajt,  typowa strona tekstu to kilka KB 220bajtów =1024KB= 1048576 =1MB, megabajt,  ksiąŜka bez grafiki lub minuta muzyki 230bajtów =1024MB=1GB, gigabajt,  film cyfrowy, sporo grafiki, ludzki genom 240bajtów =1024GB=1TB, terabajt,  duŜa biblioteka, szerokoekranowy film w kinie 250bajtów =1024TB=1PB, petabajt,  ludzka pamięć Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki   Kodowanie informacji bez  kodowania  nie  ma  moŜliwości  zapisu  róŜnorodnych  informacji  w  pamięci komputera kodowanie występuje w kaŜdym programie i na kaŜdym poziomie kaŜdą informację moŜna zapisać przy uŜyciu róŜnych kodów wybór  reprezentacji  informacji jest  bardzo  waŜny  dla  wygody  przetwarzania  danych  - np.  dzielenie  dwóch liczb  zapisanych rzymskimi cyframi  Jeden bit – moŜna zakodować liczby od 0 do 1. Jeden bajt – moŜna zakodować liczby od 0 do 255. Dzięki  kodowaniu  informacji w  pamięci  komputera  moŜna 

(…)

… miejsca, niŜ
w postaci bitmapy
w przypadku przeskalowania obszarów wypełnionych np. gradientowo
pojawiają się nowe kolory – w grafice rastrowej nie
konwersja z grafiki wektorowej na rastrową – łatwa
konwersja z grafiki rastrowej na wektorową (wektoryzacja) – b.
skomplikowana – problem: tzw. wyszukiwanie krawędzi
Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii…
…, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki
6
Modele kolorów
Porównanie jakości obrazów
Dwa najpopularniejsze modele kolorów to:
RGB
CMYK
Grafika wektorowa
– dla urządzeń wyświetlających obraz
– dla urządzeń, w których uzyskany obraz nie
emituje światła
Grafika rastrowa
Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki
Modele kolorów - RGB
nazwa…
… w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki
Kodowanie grafiki 2D
Grafika rastrowa – formaty plików
formaty rastrowe: np. BMP, GIF, PNG, JPEG, TIFF
BMP
• podstawowy format kodowania grafiki
• moŜna przechowywać mapy bitowe dowolnego typu
GIF (Graphics Interchange Format)
• 8 bitów, bezstratna kompresja
• odwzorowanie barw - tylko 256 kolorów
• jest obsługiwany przez wszystkie przeglądarki…
…,
Microsoft, Oracle, SAP, Sun, Sybase, Unisys i innych.
62
3E
>
4D 41 52 49 41
jest wymogiem nowoczesnych standardów tworzenia oprogramowania
63
3F
?
64
40
@
65
41
A
66
42
B
67
43
C
68
44
D
HEX:
jest wspierany przez wiele systemów operacyjnych, wszystkie
nowoczesne przeglądarki internetowe i wiele innych produktów
wyjątkowość Unikodu i dostępność narzędzi wspierających go, są
wymieniane wśród waŜnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz