Kodeks prawa cywilnego - wykłady - umowa jako rodzaj czynności prawnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodeks prawa cywilnego - wykłady - umowa jako rodzaj czynności prawnej - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: umowy jako rodzaj czynności prawnych, wadliwość umów, pełnomocnictwo, prawo rzeczowe, własnościowe prawo, umowy obligacyjne.

Część ogólna:
umowy - pojęcie, rodzaje, procedury zawierania umów
wadliwość umów i czynności prawnych
przedstawicielstwo i pełnomocnictwo
Polski system własnościowy
własność
własność gruntu
własność ruchomości
własność budynków i lokali
użytkowanie wieczyste
ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy)
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
prawo własnościowe (księga wieczysta)
Zobowiązania czyli umowy obligacyjne
co to jest zobowiązanie
skąd się biorą zobowiązania
świadczenie pieniężne, odszkodowawcze (systemy naprawiania szkody)
umowy obligacyjne (wzorce umowne, kara umowna)
wybrane umowy (sprzedaż, zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna, umowa darowizny, umowa renty, umowa najmu, leasing, użyczenie).
UMOWY JAKO RODZAJ CZYNNOŚCI PRAWNYCH
Czynność prawna - prawny instrument osiągania określonych celów w zakresie prawa cywilnego przez podmioty prawa publicznego (osoby fizyczne i osoby prawne).
{np. ktoś kupuje samochód - zawiera umowę sprzedaży}
Tak rozumiane czynności prawne dzielą się na trzy rodzaje:
czynności prawne jednostronne
umowy
uchwały
Czynność prawna jednostronna jest to taka czynność, która nie ma adresata i w skład tego stanu faktycznego wchodzi oświadczenie woli tylko jednej strony (np. testament, zawiązanie jednoosobowej spółki z o.o. itp.)
Umowa - jest to taka czynność prawna, która polega na zgodnym oświadczeniu woli conajmniej dwóch stron. Istotą umowy jest consensus tj. zgodność oświadczeń woli.
Uchwała - dotyczy głównie organów osób prawnych, np. związków zawodowych, walnego zgromadzenia akcjonariuszy, walnego zgromadzenia wspólników, kongresu itp.
Uchwały podejmowane są przez organy korporacyjnych osób prawnych, np. spółdzielni, spółek kapitałowych, związków zawodowych, partii politycznych.
Czym się różni uchwała od umowy?
Umowa zakłada zgodność wszystkich stron, uchwała zapada większością (do jej podjęcia nie jest wymagana jednomyślność).
Z reguły są dwie strony umowy (conajmniej) ale może być ich więcej:
Umowy dzielą się na dwa zasadnicze rodzaje:
umowy zobowiązujące
umowy rozporządzające
Umowy zobowiązujące są to takie umowy, których celem i bezpośrednim skutkiem jest powstanie zobowiązania do świadczenia, np. umowa zlecenia (czyli umowa starannego działania żeby należycie wykonać zobowiązanie, natomiast nie odpowiada za wynik), umowa pożyczki, umowa o dzieło (tj. umowa rezultatu - przyjmujący zobowiązuje się, że nie tylko podejmie starania ale także odpowiada za rezultat).

(…)

…, towarzystwami ubezpieczeniowymi, kasami chorych, funduszami emerytalnymi, przedsięb. wodociągów i kanalizacji, przedsięb. energetyki cieplnej, PKP, TV Kablowa itp.
Ad. 2) Rokowania (negocjacje) polegają na uzgadnianiu wszystkich elementów umowy przez jej przyszłe strony.
Zgodnie z art. 72 K.C., do zawarcia umowy dochodzi dopiero wtedy, gdy wszystko zostało uzgodnione. Z reguły rokowania mają charakter…
… własności samodzielnych lokali mieszkalnych ...
Przesłanką merytoryczną i formalną ustanowienia odrębnej własności lokalu jest założenie księgi {jaka jest powierzchnia, usytuowanie, udział w nieruchomości wspólnej itp.}
Czy są granice własności, jak polskie prawo traktuje własność?
Art. 140 K.C. „W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, właściciel może, z wyłączeniem…
…,
inmisje - działanie na własnym gruncie, którego skutki dotyczą gruntu sąsiedniego,
służebność drogi koniecznej Ad. 1) Kwestia granic
Art. 154 K.C.”Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić…
… sąsiedniego, np. hałas, zapach, hodowla pszczół, lokowanie fal radiowych itp.
Art. 144 K.C. „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.
Służebność drogi koniecznej - jest nieruchomość, która nie ma dostępu do drogi publicznej bądź do budynków gospodarskich. Prawo, chcąc urealnić ekonomiczną wartość nieruchomości, dopuściło instytucję pn. służebność drogi koniecznej. Reguluje ją art. 145 K.C. Wg tego przepisu, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarczych, właściciel może żądać, również przed sądem, ustanowienia…
… jest zobowiązany w terminie określonym przez spółdzielnię wnieść wkład budowlany. Na poczet wkładu budowlanego wlicza się wkład mieszkaniowy. W wypadkach jedynie określonych w statucie spółdzielnia może odmówić przekształcenia.
UMOWY OBLIGACYJNE
Zasada swobody umów obligacyjnych i ograniczenia
umowa przedwstępna
list intencyjny
umowa ramowa
wzorce umowne (wzory i regulaminy)
dodatkowe zastrzeżenia umowne…
… na tym, że powstaje prawo do odszkodowania {jeżeli by ten zleceniodawca sprzedał komuś innemu} (art. 390 K.C.).
Skutek zaś silniejszy - powstaje wtedy, gdy umowa przedwstępna została zawarta w takiej samej formie, jaka jest wymagana dla umowy przyrzeczonej.
Skutek silniejszy nastąpi wtedy, gdy umowę przedwstępną zawrzemy w formie notarialnej (opłaty skarbowe).
Ad. 2) List intencyjny - jest to instytucja…
… spółdzielczych reguluje prawo spółdzielcze - ustawa z 1982 r. - art. 213 - 238.
Wyróżniamy:
lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego
własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego
Lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego jest prawem niezbywalnym, nie dziedzicznym, nie podlega egzekucji. Jest zbliżone do najmu. przesłanką jego powstania jest członkostwo w spółdzielni i przydział prawa przez organy spółdzielni…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz