Kodeks prawa administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 868
Wyświetleń: 3724
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodeks prawa administracyjnego - strona 1

Fragment notatki:


Dodatkowo można znaleźć informacje takie jak: odwołalność decyzji a odwołanie w postępowaniu administracyjnym,, decyzja a postanowienie, kompetencja ogólna organu administracji publicznej, zasada ogólna pisemności, właściwość instancyjna organu administracji, elementy składowe systemu weryfikacji decyzji i postanowień, opłaty w postępowaniu administracyjnym.

Pliki zawarte w notatce są pomocne w przybliżeniu wiedzy z przedmiotu prawo administracyjne.

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
Zasady ogólne postępowania administracyjnego:
Zasady idei stosowania prawa:
Pierwotne:
Praworządności działania organów i dbałości o praworządność działania stron i uczestników
Prawdy obiektywnej
Uwzględnienia w toku postępowania i załatwienia sprawy
Interesu społecznego Słusznego interesu strony Czynnego udziału stron w postępowaniu
Pochodne:
pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa
dwuinstancyjności postępowania trwałości decyzji administracyjnej sądowej kontroli decyzji administracyjnej Zasady kultury administrowania oraz techniczno procesowe
Zasady kultury administrowania:
wpływu wychowawczego n obywateli przekonywania udzielania informacji faktycznej i prawnej stroną oraz niezbędnej informacji prawnej strona i uczestnikom postępowania ugodowego załatwiania spraw stron o spornych interesach techniczno procesowe
szybkości i prostoty postępowania pisemności Zasada państwa prawa] Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.
Zasada praworządności] W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.
Zasada pogłębiania zaufania obywateli] Organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli.
Zasada informowania stron] Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
Zasada uczestnictwa stron w postępowaniu] § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.
§ 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz