Kodeks postępowania administracyjnego - Decyzja administracyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodeks postępowania administracyjnego - Decyzja administracyjna - strona 1

Fragment notatki:


1. Nie jest decyzją administracyjną:
- odmowa organu administracji państwowej zawarcia umowy dzierżawy gruntów Państwowego Funduszu ziemi, mimo że zasady wydzierżawienia tych gruntów zostały uregulowane przez Ministra Rolnictwa.
2. NSA jest właściwy w rozstrzyganiu skarg na decyzje dotyczące:
- praw i obowiązków pracowników mianowanych oraz roszczeń wynikających z tego stosunku.
3. Pisma zawierające rozstrzygnięcia w sprawie załatwianej w drodze decyzji są:
decyzjami, pomimo nieposiadania w pełni formy przewidzianej a art. 107§ 1 KPA jeśli tylko zawierają minimum elementów niezbędnych do zakwalifikowania ich jako decyzji.
4. NSA jest niewłaściwy w sprawach:
o zwrot od Polskiego Związku Łowieckiego kwot wypłaconych przez przedsiębiorstwa lasów państwowych tytułem odszkodowania za wyrządzone szkody w uprawach i plonach rolnych przez dziki. Między stronami istnieje stosunek cywilnoprawny.
5. NSA nie jest właściwy do rozstrzygania sporów:
- co do ustalenia wysokości odszkodowania za nakłady dokonane przez użytkownika wieczystego. 6. KPA ma zastosowanie:
- uchwała Rady Adwokackiej w sprawie wpisu na listę adwokatów jest decyzją w rozumieniu KPA.
7. Decyzja Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w sprawie podziału na obwody łowieckie lub zmiany granic obwodów łowieckich:
- nie jest decyzją w rozumieniu przepisów KPA, pomimo użycia tu słowa decyzja; chodzi tu tylko o akt korygujący terenowy akt normatywny sprawie utworzenia obwodów łowieckich, co wyłącza możliwość zaskarżenia do NSA.
8. Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie przyjęć na 1 rok studiów jest postępowaniem administracyjnym:
- rozstrzygnięcie w sprawie włączenia w poczet użytkowników zakładu administracyjnego jakim jest szkoła wyższa należy uznać za decyzję administracyjną- może być zaskarżona do NSA.
9. Nie są decyzjami administracyjnymi w rozumieniu KPA:
wystąpienie pokontrolne właściwego organu i zawarte tam wnioski, a także wyrażone w pismach poglądy organu kontroli stopnia niższego.
10. Kpa ma zastosowanie:
- w postępowaniu przed organami organizacji spółdzielczych -tylko wówczas, gdy organy te rozstrzygają w drodze decyzji sprawy z zakresu administracji państwowej, spełniając funkcje zlecone.
11. Nie jest decyzją w rozumieniu KPA:
-wystąpienie kierownika urzędu stanu cywilnego do sądu o rozstrzygnięcie czy małżeństwo może być zawarte.
12. Orzeczenie właściwych organów o cofnięciu danej osobie zezwolenia na przekraczanie granicy Państwa, na podstawie którego Urząd Morski jest obowiązany unieważnić książeczkę żeglarską:
- ma wszelkie cechy decyzji administracyjnej i powinno być wydane w formie decyzji.

(…)

… uprawnień do zamieszkiwania w domu studenckim:
- nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu KPA.
22. Uchwała okręgowej rady adwokackiej w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie przez adwokata siedziby do okręgu innej izby:
- ma charakter decyzji administracyjnej w rozumieniu KPA.
23. Czynność przekazania nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi do sprzedaży:
nie jest decyzją administracyjną.
24…
…, nie można na te organy przenosić takiej funkcji.
61. Uchwała podjęta przez organ gminy w sprawie "z zakresu administracji publicznej":
- może mieć zarówno cechy decyzji w indywidualnej sprawie, jak i aktu generalnego.
62. Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) nie jest:
- wystarczającą podstawą do orzekania w drodze decyzji administracyjnej o likwidacji obiektów lub działalności…
… administracyjnej przysługuje domniemanie legalności, a to oznacza, że:
- do chwili jej uchylenia lub stwierdzenia jej nieważności, decyzja może być przez stronę uprawnioną wykonywana.
96. Skarga do NSA na uzasadnienie decyzji jest dopuszczalna.
97. Zaskarżeniu do sądu administracyjnego podlegają wyłącznie te uchwały samorządu adwokackiego, które mają znamiona decyzji administracyjnych.
- uchwała okręgowej rady…
…. Złożenie wniosku przez osobę, która w sprawie nie jest stroną, ani nie działa jako pełnomocnik lub przedstawiciel strony, powinno spowodować:
- wydanie odmownej decyzji z przyczyn formalnych, tj. z powodu braku legitymacji procesowej wnioskodawcy.
128. Nakaz rozbiórki okratowania balkonu, wykonanego bez pozwolenia budowlanego, zawarty w decyzji administracyjnej, powinien:
- być skierowany do inwestora…
…. Ministra Łączności z 23.06.1986 r. stroną postępowania w rozumieniu art. 28 KPA jest:
- nie tylko wnioskujący abonent, lecz także osoba, na której rzecz ma nastąpić przekazanie abonamentu.
126. W postępowaniu administracyjnym nie mogą uczestniczyć - jako strony - bliżej nieokreśleni "mieszkańcy wsi" , czy inne grupy osób, lecz :
- powinny to być ściśle określone - z imienia i nazwiska - osoby. 127…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz