Kodeks cywilny - przepisy wstępne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodeks cywilny - przepisy wstępne - strona 1

Fragment notatki:


USTAWA
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny.
(Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.)
(zmiany: Dz.U.71.27.252, Dz.U.76.19.122, Dz.U.82.11.81, Dz.U.82.19.147, Dz.U.82.30.210, Dz.U.84.45.242, Dz.U.85.22.99, Dz.U.89.3.11, Dz.U.89.33.175, Dz.U.90.34.198, Dz.U.90.55.321, Dz.U.90.79.464, Dz.U.91.107.464, Dz.U.91.115.496, Dz.U.93.17.78, Dz.U.94.27.96, Dz.U.94.85.388, Dz.U.94.105.509, Dz.U.95.83.417, Dz.U.95.141.692)
KSIĘGA PIERWSZA
CZĘŚĆ OGÓLNA
Tytuł I. PRZEPISY WSTĘPNE.
Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.
Art. 2. (skreślony).
Art. 3. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu.
Art. 4. (skreślony).
Art. 5. Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.
Art. 6. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
Art. 7. Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary.
Tytuł II. OSOBY
DZIAŁ I. OSOBY FIZYCZNE
Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
Art. 8. § 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.
§ 2. Zdolność prawną ma również dziecko poczęte; jednakże prawa i zobowiązania majątkowe uzyskuje ono pod warunkiem, że urodzi się żywe.
Art. 9. W razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło ono na świat żywe.
Art. 10. § 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście.
§ 2. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.
Art. 11. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.
Art. 12. Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz