Klasyfikacja jednowymiarowych metod analizy

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja jednowymiarowych metod analizy - strona 1

Fragment notatki:

Uproszczona klasyfikacja jednowymiarowych metod analizy. metody estymacji:
estymacja punktowa,
estymacja przedziałowa;
metody testowania hipotez:
testy nieparametryczne,
testy parametryczne. Estymacja punktowa: do punktowego oszacowania parametrów populacji używa się pojedynczych wartości otrzymanych z pomiaru próby. Szacowanymi parametrami są zazwyczaj średnie i proporcje, mediana, wariancja, odchylenie standardowe, współczynniki korelacji. Średnia arytmetyczna z próby jest najefektywniejszym estymatorem przy założeniu, że badana populacja ma rozkład normalny. W przypadku prób mniejszych od 30 konieczne jest obliczanie średniego błędu szacunku średniej arytmetycznej. Wybór estymatora determinowany jest kryteriami oceny, np. obciążenie i efektywność estymatora. W przypadku szacowania proporcji populacji najlepszym estymatorem jest względna częstość występowania wyróżnionych w próbie elementów . W określenie ryzyka błędu oblicza się błąd standardowy proporcji. Estymacja przedziałowa: wymaga określenia dwóch punktów, miedzy którymi zależnie od przyjętego poziomu ufności, znajduje się szacowany parametr populacji. Estymacja przedziałowa dla proporcji: populacje szacuje się podobnie jak średnią, najpierw oblicza się standardowy błąd proporcji z próby, a następnie wokół proporcji z próby buduje się przedział ufności.
Przypuszczenia wypowiadane o parametrach na postawie danych z pomiaru próby to hipotezy statystyczne. Ich prawdziwość weryfikuje się na podstawie testów statystycznych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz