Kinetyka reakcji elektroutleniania 1-propanolu.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kinetyka reakcji elektroutleniania 1-propanolu. - strona 1 Kinetyka reakcji elektroutleniania 1-propanolu. - strona 2 Kinetyka reakcji elektroutleniania 1-propanolu. - strona 3

Fragment notatki:

LABORATORIUM Z CHEMII FIZYCZNEJ Imię i nazwisko data 10.04.2001
Temat ćwiczenia Nr. Kinetyka reakcji elektroutleniania 1-propanolu.
A - 24
Wyniki pomiarów Wstęp teoretyczny Część doświadczalna 2. Wstęp teoretyczny.
Elektroliza wykorzystywana jest w analizie chemicznej do ilościowego oznaczania związków chemicznych lub pierwiastków. Aby przeprowadzić elektrolizę należy umieścić w roztworze elektrolitu dwie elektrody i przyłożyć do nich odpowiednią różnicę potencjałów. Pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego jony wędrują w kierunku odpowiednich elektrod. Na katodzie zachodzi proces redukcji, na anodzie zachodzi utlenianie.
Prawa elektrolizy
Masy produktów wydzielanych podczas elektrolizy są proporcjonalne do wielkości ładunku elektrycznego, który przepłynął przez elektrolit.
Określa ilość elektryczności (96500 C) potrzebną do wydzielenia na elektrodzie masy substancji odpowiadającej przepływowi 1 mola elektronów.
Prawa Faradaya łączy zależność:
gdzie: m - masa wydzielonej substancji [g].
M - masa molowa atomów (cząsteczek) wydzielonej substancji [g/mol].
I - natężenie prądu płynącego [A].
F - stała Faradaya [C/mol 3 ].
n - liczba elektronów biorących udział w elementarnej reakcji.
Elektrolizę prowadzi się najczęściej z wykorzystaniem elektrod platynowych. W wyniku elektrolizy wodnych roztworów kwasów na katodzie wydziela się wodór, a na anodzie tlen lub inne produkty. Podczas elektrolizy roztworów mocnych wodorotlenków na anodzie ulegają utlenieniu jony wodorotlenkowe i wydziela się gazowy tlen. Na katodzie są redukowane jony wodorowe i powstaje gazowy wodór.
Kinetyka chemiczna zajmuje się badaniem szybkości przebiegu reakcji chemicznych w zależności od czynników:
stężenia reagujących substancji
temperatury
działania katalizatorów
Różne reakcje przebiegają z różnymi szybkościami.
Szybkość reakcji warunkuje zmiana stężenia reagujących substancji w jednostce czasu lub zmiana stężenia powstających produktów.
Czas przebiegu dowolnej reakcji wskutek ubywania reagujących substratów szybkości reakcji ciągle maleje. Rzeczywista szybkość reakcji w danej chwili jest równa stosunkowi nieskończenie małej zmiany stężenia ds (substratów lub produktów) do nieskończenie małego przedziału czasu dt w ciągu którego ta zmiana nastąpiła.


(…)

… elektrochemicznych. Reakcją badaną jest reakcja elektoutleniania 1-propanolu. Na elektrodach zachodzą następujące reakcje:
Katoda: 4H+ + 4e → 2H2 ↑
Anoda: CH3CH2CH2OH + H2O → CH3CH2COOH + 4H+ + 4e
Reakcja sumaryczna: CH3CH2CH2OH + H2O → CH3CH2COOH + 2H2 Obecna zasada sodowa KOH reaguje z powstającym kwasem dając sól potasową kwasu propionowego według reakcji:
CH3CH2COOH + KOH → CH3CH2COOK + H2O Gęstość 1…
…. zależność zmiany stężenia produktów od czasu jest funkcją liniową).
Wydajność reakcji elektroutleniania wynosi ok. 30 %. Tak niska wartość może być przyczyną wystąpienia błędów podczas pobierania próbek (złe wymieszanie elektrolitu przed pobraniem) jak również podczas miareczkowania kwasem solnym (wyznaczanie PK miareczkowania). To w zasadniczy sposób mogło wpłynąć na wyniki.
Wszystkie obliczenia wykonano…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz