Kinematyka - zadania 9

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2702
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kinematyka - zadania 9 - strona 1

Fragment notatki:


I rok Wydziału BliW      Zadania z fizyki - Lista 3     1.  Jaką  pracę  naleŜy  wykonać,  aby  ciało  o  masie  m  =  1000  kg  przesunąć  wzdłuŜ  drogi  s  =  3  m  ku  górze  równi  pochyłej  o  kącie  nachylenia  α  =  30°  względem  poziomu? Współczynnik tarcia wynosi f = 0,1.    2.  Pocisk o masie m=30 g lecący poziomo z prędkością v = 500 m/s, zagłębia się w  ścianę na głębokość h=12 cm. Obliczyć zmianę energii mechanicznej pocisku oraz  średnią wartość siły oporu działającej na pocisk podczas hamowania w ścianie.    3.  Z wieŜy o wysokości h = 4,9 m wyrzucono pionowo w górę ciało o masie m = 1,5  kg  z  prędkością  vo  =  6  m/s.  Ciało  upadło  na  ziemie  z  prędkością  v  =  5  m/s.  Obliczyć pracę wykonaną przez siłę oporu powietrza.    4.  Z wieŜy o wysokości h = 25 m rzucono poziomo kamień z prędkością vo = 15 m/s.  Znaleźć  energie  kinetyczną  i  potencjalną  kamienia  po  upływie  czasu  t  =  1  s  od  początku ruchu. Masa kamienia m = 200 g. Opór powietrza pomijamy,    5.  Podczas  lawiny  kamiennej  nieruchomy  początkowo  blok  skalny  o  masie                      m = 500kg ześlizguje się po zboczu o długości s = 500 m i wysokości h = 300 m.  Współczynnik  tarcia  kinetycznego  między  blokiem  a  zboczem  wynosi  f  =  0,25.  Obliczyć  energię  potencjalną  bloku  skalnego  przed  rozpoczęciem  ruchu,  energię  kinetyczną  bloku  u  podnóŜa  stoku  oraz  ilość  ciepła  wydzieloną  w  czasie  ruchu  bloku.    6.  Deska  o  długości  l  i  masie  m  jest  przesuwana  ruchem  jednostajnym  ze  stołu  o  współczynniku  tarcia  f1  na  stół  o  współczynniku  tarcia  f2.  Jaka  praca  zostanie  wykonana, jeśli w chwili początkowej cała deska leŜy na pierwszym stole?    7.  Cząstka  o  masie  m  porusza  się  w  płaszczyźnie  XY  zgodnie  z  następującymi  równaniami: x(t) = Acos(ωt) i y(t) = Bsin(ωt), przy czym A, B, ω - stałe. Obliczyć:  (a) tor cząstki; b) zaleŜność prędkości i energii kinetycznej od czasu; c) wartość i  kierunek  działającej  na  cząstkę  siły;  d)  czy  ta  siła  jest  potencjalna;  e)  jaki  jest  potencjał pola tej siły? f) jaka praca jest wykonana przy przemieszczaniu cząstki z  połoŜenia  (A,0)  do  (0,B);  g)  jaka  praca  jest  wykonana  podczas  pełnego  obiegu  toru; h) ile wynosi energia całkowita cząstki i czy zaleŜy ona od czasu?  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz