Kategorie dochodowe - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kategorie dochodowe - omówienie - strona 1 Kategorie dochodowe - omówienie - strona 2 Kategorie dochodowe - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Kategorie dochodowe
Dochód
Dochód jest podstawową kategorią i wielkością ekonomiczną. Stanowi dodatni rezultat
zastosowanych w procesie gospodarowania czynników wytwórczych: ziemi, pracy, kapitału
rzeczowego, kapitału finansowego.
W ujęciu makroekonomicznym dochód jest nadwyżką ekonomiczną wypracowaną przez
społeczeństwo, która stanowi podstawę zaspokojenia potrzeb indywidualnych i zbiorowych,
celów bieżących (konsumpcja) oraz celów rozwojowych (inwestycje).
Dochód przyjmuje formę pieniężną, ale jego treścią są towary i usługi, które podmioty
systemu gospodarczego, dysponujące funduszami nabywczymi, mogą nabywać.
Dochód jest ważną kategorią finansową dla państwa (rządu), gdyż państwo zgłasza popyt na
dochód pieniężny potrzebny do finansowania jego funkcji i zadań. Państwo nie jest w stanie
samo wytwarzać dochodu, wobec czego sięga - w drodze przymusu - do dochodów
pieniężnych innych podmiotów systemu ekonomicznego.
W systemie podatkowym dochód jest definiowany jako różnica między przychodami a
kosztami ich uzyskania. Podatkowe podejście do kosztów różni się od podejścia
ekonomicznego. W koszty uzyskania przychodu wliczane są np. elementy typu dochodowego,
takie jak wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne.
Ingerencja państwa w dochody innych podmiotów, dokonywana głównie poprzez podatki,
stwarza konieczność rozróżnienia dochodu brutto (dochodu przed opodatkowaniem) i
dochodu netto (dochodu po opodatkowaniu). Dochód po opodatkowaniu to dochód do
dyspozycji.
W ujęciu makroekonomicznym dochód do dyspozycji stanowi sumę dochodów gospodarstw
domowych, tj. wynagrodzeń za pracę, pomniejszoną o zapłacone podatki od dochodów i
majątku oraz powiększoną o świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i inne transfery
(netto) na rzecz gospodarstw domowych. Dochód do dyspozycji gospodarstw domowych
może być przeznaczony na spożycie lub na oszczędności.
W analizie kategorii dochodu głównym kryterium jest źródło dochodu.
Rozróżnia się tutaj dwa podstawowe źródła:
1) dochód z pracy,
2) dochód z kapitału (majątku).
Jedną z form występowania dochodu oraz zysku jest dywidenda. Jest ona wypłacana
akcjonariuszom, stanowi więc wynagrodzenie właścicieli majątku przedsiębiorstwa (spółki).
Zysk
Zysk ściśle wiąże się z kategorią dochodu (jest węższą kategorią finansową). Zysk można
różnie definiować głównie ze względu na zakres przedmiotowy. W najszerszym ujęciu zysk
ekonomiczny występuje jako nadwyżka przychodów podmiotu nad jego kosztami własnymi
(ewidencjonowanymi).
W koncepcji zysku ekonomicznego nadwyżkę przychodów nad kosztami powiększa się o:
-- koszt alternatywnego wykorzystania kapitału,
-- ryzyko związane z utratą zaangażowanego kapitału,
chociaż precyzyjne określenie wielkości zysku ekonomicznego napotyka trudności związane
z obliczeniem wielkości tych elementów.
Kategoria zysku ekonomicznego jest szersza od kategorii zysku rachunkowego (księgowego).
Podstawowym rodzajem zysku jest zysk związany z działalnością gospodarczą, a ściślej
wytwórczą ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz