Kategoria produkcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kategoria produkcji - strona 1 Kategoria produkcji - strona 2 Kategoria produkcji - strona 3

Fragment notatki:

19 maja 2010 Kategoria produkcji Produkcja gospodarstwa rolnego obejmuje całkowite przychody powiększone o wartość produktów przekazanych do rodzin i pracowników najemnych, a pomniejszone o koszty zakupu zwierząt, produktów zwierzęcych i innych produktów zakupionych dla odsprzedaży. Całkowita produkcja obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą i pozostałe przychody. Produkcja globalna Produkcja globalna obejmuje sumę wszystkich produktów i usług wytworzonych w przedsiębiorstwie rolnym w określonej jednostce czasu.
Obejmuje sumę produktów roślinnych, zwierzęcych, przetwórstwa rolnego oraz usług.
Produkcja roślinna- surowe (nieprzetworzone) produkty pochodzenia roślinnego (zbiory danego roku)
Produkcja zwierzęca- produkcja żywca rzeźnego oraz surowych (nieprzetworzonych) produktów pochodzenia zwierzęcego i przyrost pogłowia inwentarza żywego (stada podstawowego i obrotowego)
Może być wyrażana w jednostkach pieniężnych oraz naturalnych (np. w jednostkach zbożowych)
Wadą produkcji globalnej jest podwójne liczenie niektórych produktów (produktów obrotu wewnętrznego oraz nakładów rolniczych z zakupu).
Istnieją trudności w pomiarze produkcji nietowarowej oraz wyceną produkcji w toku
Nie jest dobrym miernikiem dla oceny produktywności Końcowa produkcja rolnicza - stanowi sumę wartości produkcji towarowej, spożycia naturalnego produktów rolnych pochodzących z własnej produkcji, przyrostu zapasów produktów roślinnych i zwierzęcych oraz przyrostu wartości pogłowia inwentarza żywego
Produkcja końcowa nie obejmuje tych produktów pochodzących z własnej produkcji, które zostały zużyte na cele produkcyjne, które zostały zużyte na cele produkcyjne, np. pasz, materiału siewnego, obornika.
Produkcja rolnicza końcowa netto i towarową netto:
Produkcja końcowa i towarowa produkcja rolnicza pomniejszona o wartość produktów pochodzenia rolniczego (pasz, nasion i sadzeniaków, zwierząt do chowu i hodowli) zakupionych przez producentów rolnych w handlu. Schemat 1. Obliczanie podstawowych kategorii produkcji rolniczej i dochodu (metodą „od obrotów”) Wartość dodana brutto - stanowi różnicę między produkcją globalną a zużyciem pośrednim. Wartość dodana brutto określa przyrost wartości dóbr wytworzonych w danym gospodarstwie lub całym rolnictwie
Po odjęciu amortyzacji otrzymuję się wartość dodaną netto
Zużycie pośrednie - obejmuje wartość zużytych na cel produkcyjne produktów rolnych pochodzących z własnej produkcji, a także z zakupu materiałów (łącznie z paliwami), energii, usług obcych oraz inne koszty (np. ubezpieczenia, dzierżawy i wynajmu).

(…)


- koszty sprzedaży
- koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży
+ pozostałe przychody operacyjne
- pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalności operacyjnej
+przychody finansowe
- koszty finansowe
Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej
+zyski nadzwyczajne
-straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto
- obowiązkowe obciążenia rynku finansowego
Zysk (strata) netto
Rachunek wyników (wariant porównawczy)
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów
- koszty działalności operacyjnej (układ rodzajowy) I. Wartości sprzedanych towarów i materiałów, II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce, IV. Podatki i opłaty, V. wynagrodzenia, VI świadczenia na rzecz pracowników, VII amortyzacja, VIII pozostałe
Zyska (strata ze sprzedaży) +pozostałe przychody operacyjne
- pozostałe koszty…
… (niedobór) przychodów ze sprzedaży nad księgowymi kosztami ich uzyskania
Pozostałe przychody operacyjne są osiągane na działalności o charakterze innym niż podstawowym (np. sprzedaż składników majątku trwałego, upłynnienie zbędnych zapasów, otrzymanie darowizny).
Pozostałe koszty operacyjne stanowią koszty osiągnięcia pozostałych przychodów operacyjnych, które nie są związane z podstawową działalnością…

- koszty sprzedaży
- koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży
+ pozostałe przychody operacyjne
- pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalności operacyjnej
+przychody finansowe
- koszty finansowe
Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej
+zyski nadzwyczajne
-straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto
- obowiązkowe obciążenia rynku finansowego
Zysk (strata) netto
Rachunek wyników…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz