Kalkulacja doliczeniowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3430
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kalkulacja doliczeniowa - strona 1 Kalkulacja doliczeniowa - strona 2 Kalkulacja doliczeniowa - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 6 16.11.2010
KALKULACJA DOLICZENIOWA
Wyróżnia się dwie odmiany kalkulacji doliczeniowej: kalkulację doliczeniową zleceniową i kalkulację doliczeniową asortymentową.
KALKULACJA DOLICZENIOWA ZLECENIOWA ma zastosowanie w przedsiębiorstwach o produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Polega ona na tym, że obiektem kalkulacyjnym kosztów jest każde zlecenie produkcyjne, dla którego prowadzi się odrębną kartę kalkulacyjną kosztów. Ponoszone na realizację danego zlecenia koszty bezpośrednie gromadzi się w przekroju pozycji kalkulacyjnych wprost na karcie kalkulacyjnej tego zlecenia.
Kwotę kosztów pośrednich obciążającą określone zlecenie dolicza się do kosztów bezpośrednich zlecenia na podstawie ustalonych kluczy doliczeniowych tych kosztów. Koszty zgromadzone na karcie kalkulacyjnej zlecenia stanowią podstawę ustalenia kosztów wytworzenia wyrobów wykonywanych w ramach danego zlecenia.
KALKULACJA DOLICZENIOWA ASORTYMENTOWA ma zastosowanie w przedsiębiorstwach o produkcji średnioseryjnej i wieloseryjnej. Polega ona na tym, że karty kalkulacyjne kosztów zakłada się dla danego asortymentu lub grupy asortymentowej wyrobów. Wtedy na karcie kalkulacyjnej gromadzone są koszty takich danych lub podobnych wyrobów wytwarzanych w danym okresie, przy czym wyroby te mogą być przedmiotem różnych zleceń produkcyjnych.
Gromadzenie kosztów wytwarzania całych grup asortymentowych na jednej karcie kalkulacyjnej odbywa się w podobny sposób jak przy kalkulacji doliczeniowej zleceniowej. Koszty bezpośrednie ujmuje się wprost na kartach kalkulacyjnych, natomiast koszty pośrednie podlegają doliczeniu do kosztów bezpośrednich na podstawie kluczy doliczeniowych. Przed ostatecznym ustaleniem jednostkowych kosztów wytworzenia należy w końcu okresu sprawozdawczego dokonać podziału kosztów asortymentu na koszty produkcji gotowej oraz koszty produkcji niezakończonej.
RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ (ABC)
(Activity-Based Costing)
CZYNNIKI WYMUSZAJĄCE PRZEMIANY W RACHUNKU KOSZTÓW.
Powstanie i dynamiczny rozwój rachunku kosztów działań wynika z oddziaływania na współczesne przedsiębiorstwo wielu czynników zewnętrznych, ma ponadto swoje źródła w przekształceniach dokonujących się wewnątrz samych podmiotów. W literaturze wymieniane są cztery grupy przyczyn wymuszających przemiany w tradycyjnym rachunku kosztów. Są to:
Postęp w technice obliczeniowej
Wzrost negatywnych skutków popełnianych błędów
Większa różnorodność wytwarzanych wyrobów
Upowszechnienie nowoczesnych metod zarządzania
Wymagania wysuwane pod adresem nowego modelu rachunku kosztów to przede wszystkim:
Odejście od uproszczonego rozliczania kosztów pośrednich jednym kluczem rozliczeniowym wyprowadzonym z rozmiarów działalności;


(…)

… kosztów;
Należy wskazać czynnik lub czynniki powodujące powstawanie kosztów tak, aby możliwe było ich precyzyjne budżetowanie, jak również oddziaływanie w kierunku obniżki nakładów;
Możliwość wykorzystania informacji kosztowych zarówno dla potrzeb rachunkowości finansowej, jak i zarządczej, w długim i krótkim czasie.
ZAŁOŻENIA RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ
Istotę rachunku kosztów działań można opisać…
…)
Wyróżnić można pięć etapów kreowania ABC:
Identyfikacja zasadniczych działań (activities) istniejących w danej organizacji
Pomiar kosztów poszczególnych działań
Wskazanie czynnika lub czynników wpływających na wysokość kosztów danego działania (kluczy rozliczeniowych kosztów)
Stworzenie z każdego z działań ośrodka odpowiedzialności za koszty
Rozliczenie kosztów działań pomiędzy produkty pracy.
ETAP I - IDENTYFIKACJA DZIAŁAŃ
W modelu ABC zasadniczym obiektem rachunku kosztów obok produktu pracy staje się działanie.
Działanie to wyodrębniona umownie lub organizacyjnie część firmy realizującą wydzielone funkcje. Terminem „działanie” lub „proces” określa się także zbiór powtarzalnych jednorodnych lub podobnych zdarzeń i czynności wykonywanych w celu realizacji określonej funkcji gospodarczej i powodujących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz