Kadencja parlamentu RP - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kadencja parlamentu RP - omówienie - strona 1 Kadencja parlamentu RP - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Kadencja parlamentu RP - jaj początek i koniec.
kadencja to okres na jaki wyborcy udzielają organowi wybieralnemu pełnomocnictw, i w jakim realizuje on swoje zadania funkcjonując w chwilowym składzie pochodzącym z jednych wyborów;
rodzaje kadencji: normalna, skrócona, przedłużona;
konieczny składnik demokratyzmu, a wg TK składają się na niego 3 elementy:
nakaz nadania pełnomocnictwom danego organu z góry oznaczonych ram czasowych;
ramy czasowe muszą być rozsądne;
nakaz ustanowienia regulacji umożliwiających ukonstytuowanie się nowo wybranego organu bez zbędnej zwłoki;
2 metody obliczania biegu czasu trwania kadencji:
wybory do nowego parlamentu odbywają się po zakończeniu kadencji poprzedniej izby, ale to prowadzi do istnienia okresów międzykadencyjnych, kiedy parlamentu nie ma;
pierwsze posiedzenie to początek kadencji nowego parlamentu, a jednocześnie koniec poprzedniego - zakłada istnienie w pewnym okresie dwóch parlamentów, ale ten nowy to byt potencjalny → przyjęte od noweli marcowej z 1995 r. (z uwagi na obawę przed Wałęsą);
90 dni przed końcem zarządzenie, 30 dni przed końcem wybory, 30 dni po wyborach posiedzenie;
przedłużenie kadencji - niemożliwe, chyba, że zostanie wprowadzony stan nadzwyczajny, gdyż nie można przeprowadzać wyborów w ciągu 90 dni od zakończenia tego stanu. Inne możliwości nie istnieją, gdyż trzeba by było do tego zmieniać konstytucję (by zmienić długość kadencji w ogóle lub tylko jedną kadencję wydłużyć, co zdarzyło się za PRL);
skrócenie kadencji - 2 procedury:
samorozwiązanie Sejmu (art. 98 ust. 3) - uchwała 2/3 ustawowej liczby posłów, możliwe z każdego powodu i prawie w każdym czasie (j/w). Wprowadzona nowelą kwietniową;
rozwiązanie Sejmu (art. 98 ust. 4) przez prezydenta - wprowadzone nowelą kwietniową, powtórzone w Małej Konstytucji, a teraz w obecnej. Możliwe jedynie w 2 sytuacjach:
obligatoryjne - art. 155 ust. 2 - w procesie tworzenia rządu;
fakultatywne - art. 225 - w razie nie uchwalenia ustawy budżetowej w terminie 4 miesięcy prezydent może rozwiązać sejm w ciągu 14 dni w drodze postanowienie bez konieczności kontrasygnaty, a jedynie po zasięgnięciu opinii obu Marszałków;
skutki prawne rozwiązania parlamentu - wraz z decyzją o rozwiązaniu sejmu prezydent jednocześnie zarządza wybory na dzień nie później niż 45 dni od rozwiązania. Innych skutków prawnych nie ma, choć zarówno parlament jak i rząd powinny powstrzymać się w tym okresie od pewnych działań, ale w przeciwieństwie do Małej Konstytucji nie ma żadnych ograniczeń ani na parlamencie ani rządzie;
zasada dyskontynuacji - przerwanie materialnej ciągłości parlamentu. Istnieje spór

(…)

… obywatelskiej;
sprawozdania sejmowej komisji śledczej;
postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej;
nie zakończone postępowanie w Komisji ds. UE;

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz