Jednostki samorządu terytorialnego - Gminy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jednostki samorządu terytorialnego - Gminy - strona 1 Jednostki samorządu terytorialnego - Gminy - strona 2 Jednostki samorządu terytorialnego - Gminy - strona 3

Fragment notatki:

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ART. 165 US Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługuje im prawo własności i inne prawa majątkowe. 1) Gminy  gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego i tym samym posiada osobowość prawną z mocy Konstytucji oraz art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie gminy mm z 1990r.
-uzyskanie przez nią osobowości prawnej nie wymaga rejestracji
-pełni ona 2 role:
1) władzy publicznej na swoim terytorium
2) podmiotu prawa cywilnego
-posiada własny majątek, którym nie odpowiada za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych (i na odwrót)
-nie ma wyodrębnionego systemu organów, które miałyby wyłączne kompetencje w sferze stosunków cywilnoprawnych
-oświadczenia woli w tym zakresie składa jednoosobowo wójt lub działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta (samodzielnie lub łącznie z inną upoważnioną osobą)
-gmina może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, które są wyposażone w odrębną osobowość prawną 2) Związki międzygminne  nabywają osobowość prawną po zarejestrowaniu w specjalnym rejestrze
-nie mają wyodrębnionego systemu organów, przez które działają w sferze stosunków cywilnoprawnych
-organem wykonawczym jest zarząd, którego kompetencje określa statut związku 3) Powiat  lokalna wspólnota samorządowa, którą z mocy prawa tworzą mieszkańcy określonego terytorium
-wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność
-posiada osobowość prawną
-może bezpośrednio występować w stosunkach cywilnoprawnych i dysponować należącym do niego mieniem
-oświadczenia woli w imieniu powiatu składają:
a) dwaj członkowie zarządu
lub
b) jedne członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd
-mogą być powoływane powiatowe osoby prawne, które posiadają własne mienie i odpowiadają nim za swoje zobowiązania 4) Województwo  regionalna wspólnota samorządowa, którą z mocy prawa tworzą mieszkańcy największej jednostki podziału zasadniczego kraju
-posiada osobowość prawną i własne mienie, którym dysponuje samodzielnie
-oświadczenia woli w imieniu województwa składają marszałek województwa i jedne członek zarządu, chyba że staut województwa stanowi inaczej
-wojewódzkimi osobami prawnymi są również samorządowe jednostki organizacyjne i osoby prawne, które tworzą na podstawie odrębnych ustaw wojewodowie
III. KORPORACYJNE I FUNDACYJNE OSOBY PRAWNE -wyodrębnienie z punktu widzenia uczestnictwa osób w strukturach organizacyjnych osób prawnych

(…)

… I NIEGOSPODARCZE OSOBY PRAWNE
1) Gospodarcze osoby prawne  prowadzą profesjonalną działalność gospodarczą opartą na przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2004r.
-są nimi przede wszystkim spółki handlowe, przedsiębiorstwa państwowe i banki
2) Niegospodarcze osoby prawne  prowadzą działalność innego rodzaju niż ta wskazana w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
-klasycznym…
… założenia zawiera ustawa z 1991r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
-zgodnie z tą ustawą osobami prawnymi są:
a) Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny jako całość
b) diecezje
c) parafie
d) klasztory
e) Prawosławny Ordynat Polowy Wojska Polskiego
-zbliżony charakter mają ustawy:
1) z 1994r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej…
… I NIEGOSPODARCZE OSOBY PRAWNE
1) Gospodarcze osoby prawne  prowadzą profesjonalną działalność gospodarczą opartą na przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2004r.
-są nimi przede wszystkim spółki handlowe, przedsiębiorstwa państwowe i banki
2) Niegospodarcze osoby prawne  prowadzą działalność innego rodzaju niż ta wskazana w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
-klasycznym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz