Jednostki redakcyjne, definicje i skróty

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jednostki redakcyjne, definicje i skróty - strona 1

Fragment notatki:

JEDNOSTKI REDAKCYJNE I SYSTEMATYZACYJNE
Technika prawodawcza - celowe i racjonalne działanie zgodne z zasadami legislacji, ma na celu ujednolicenie systemu (zachowanie jego przejrzystości, jednolitości i języka prawnego)
Podstawową jednostką redakcyjną ustawy jest artykuł. A w rozporządzeniach i aktach prawa miejscowego - paragraf.
Artykuł ujmuje samodzielną myśl i powinien być w miarę możliwości jednozdaniowy. Artykuły dzielimy na ustępy (w kodeksach - paragrafy). W obrębie artykułu/ustępu zawierającego wyliczenie wyodrębnia się dwa elementy: wstęp do wyliczenia i punkty. W obrębie punktów można dokonywać dalszych wyliczeń, wprowadzając litery, a w obrębie liter wprowadzając tiret. Art. 1. -----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------.
Art.1.1. ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------.
Art.2. ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------:
------------------------------------------------------------------------;
------------------------------------------------------------------------:
------------------------------------------------------------------,
-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------, tiret kończy się:
------------------------------------------------------------------; ; jeśli będzie jeszcze pkt - ---------------------------------------------------------------. , jeśli będzie jeszcze litera
Art.3. ---------------------------------------------------------------------------- . koniec pkt/lit./art./ust.
-----------------------------------------------------------------------------------------.
Artykuły można grupować w jednostki systematyzacyjne wyższego rzędu. Artykuły grupuje się w rozdziały, rozdziały w działy a działy w tytuły. W ustawie typu `kodeks' tytuły można grupować w księgi a księgi łączyć w części. W ustawie tej wyjątkowo można też wprowadzić oddziały , jednostki systematyzacyjne niższego rzędu niż rozdziały.

(…)

… na podstawie odrębnych przepisów;
2) osobie niepełnosprawnej bezrobotnej lub niepełnosprawnej poszukującej pracy - oznacza to osobę niepełnosprawną bezrobotną lub niepełnosprawną poszukującą pracy w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu;
3) organizacjach pozarządowych - oznacza to stowarzyszenia, związki, izby oraz organizacje pracodawców i pracobiorców w szczególności działające…
…, klarowny i dokładny. Czasem jednak może pojawić się problem nieostrości (nie można ocenić co jest lub nie jest desygnatem danej nazwy) lub wieloznaczności. Z takimi problemami legislator radzi sobie dzięki poprzez definiowanie. Definicje - wyrażenia, które w sposób precyzyjny wskazują jak zastępować pewien wyraz (definiendum) lub zestaw wyrazów za pomocą określeń (definiens) znanych danej osobie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz