Jaźń, tożsamość, osobowość społeczna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jaźń, tożsamość, osobowość społeczna-opracowanie - strona 1 Jaźń, tożsamość, osobowość społeczna-opracowanie - strona 2 Jaźń, tożsamość, osobowość społeczna-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Temat 1 : Jaźń, tożsamość, osobowość społeczna.
a)Jednostka, a społeczeństwo Teorie ujęcia stosunków jednostka- społeczeństwo:
Teoria organicystyczna- twórcy: Platon, Spencer. Wg niej społeczeństwo decyduje o naturze człowieka, nadaje mu prawa, gdyż on jest jego częścią. Jest to teoria sprzyjająca totalitaryzmowi. Wizja człowieka całkowicie podległego narodowi , państwu, partii.
Teoria mechanicy styczna (atomistyczna, nominalistyczna, umowy społecznej)- twórcy: Anaksagoras, Demokryt, Locke, Rousseau. Wg niej istnieją tylko rzeczy jednostkowe, a całość jest tworem umysłu ludzkiego. Nie ma dobra wspólnego. Dobro powszechne to suma dóbr największej liczby jednostek. Teoria ta sprzyja pogwałceniu praw człowieka.
Teoria funkcjonalna- twórcy: Augustyn i Tomasz z Akwinu. Wg niej społeczeństwo nie jest bytem substancjonalnym, gdyż to jednostki są jej częściami składowymi. Nie jest (tak jak w teorii mechanicy stycznej) tworem wyobraźni, lecz istnieje realnie. Teoria ta polega na powiązaniu, uzależnienie od siebie zespołu jednostek. Występuje podporządkowanie i współpraca osób, by osiągnąć wspólne dobro. Więzi o charakterze duchowym. Czynnik jednoczący to cel, wspólne dobro. Nie człowiek dla społeczeństwa, lecz społeczeństwo ma pomagać ludziom. W tym ujęciu człowiek jest z jednej strony autonomiczny, a z drugiej strony podporządkowany zbiorowości.
b) Koncepcje jaźni w różnych ujęciach teoretycznych
George Herbert Mead- uważany za twórcę tradycji teoretycznego myślenia o jaźni: interakcjonizmu symbolicznego. Kładzie nacisk na jaźń społeczną- każdy z nas jako jednostka kształtuje poczucie siebie poprzez odniesienie do innych jaźni i wchodząc z nimi w interakcję. Nie istnieje wyraźna granica pomiędzy naszym własnym poczuciem samego siebie, a jaźniami innych. Język ma zasadnicze znaczenie dla konstytuowania jaźni. Jaźń jest podmiotową instancją, za pomocą, której jednostka doświadcza samej siebie w relacji i odniesieniu do innych, lecz także przedmiotem czy faktem, który operuje jego indywidualny właściciel w taki sposób, jaki uzna to za stosowne. Mead kładzie nacisk na rolę dziecięcej zabawy w procesie wyłaniania się poczucia samego siebie. Rozróżnia ja podmiotowe (I) i ja przedmiotowe (me). Ja przedmiotowe (me) jest jaźnią uspołecznioną, składającą się z uwewnętrznionych postaw innych w postaci, w jakiej były doświadczane we wczesnym dzieciństwie. Ja podmiotowe (I) natomiast w Meadowskim użyciu tego terminu oznacza jaźń nieuspołecznioną, zbiór prywatnych pragnień, potrzeb i dyspozycji.
Herbert Blumer- wg niego jaźń w ramach interakcjonizmu symbolicznego uznawana jest przede wszystkim jako instancja poznawcza, która przypisuje znaczenie ludzkiemu doświadczeniu. Świadome życie jaźni stanowi proces wskazywania siebie i odnoszenia do siebie, czyli wszystko to co postrzegamy w życiu społecznym, odsyła z powrotem do jaźni i zyskuje znaczenie w wyniku autointerpretacji. Jednostkowe działania „nie stanowią jedynie wyzwolenia reakcji, lecz są [przez istotę ludzką] tworzone czy konstruowane”. Jaźń jest konstruowana w całości za pośrednictwem interakcji. Ogromną rolę dla wytworzenia jaźni i osobowej tożsamości odgrywa język i komunikacja.


(…)

… do przekroczenia poziomie.
Regresywnym- przebieg procesu jest podobny do degresji, lecz w pewnym momencie dochodzi także do cofania się, obniżania rozwoju poszczególnych funkcji.
Temat 4: Małe grupy społeczne
a)pojęcie małej grupy społecznej:
mała grupa społeczna- w naukach społecznych, niewielka grupa osób "zaangażowanych w interakcje między sobą w ramach pojedynczych spotkań twarzą w twarz lub ciągów spotkań…
… oczekiwania dotyczące zachowania się innych.
b)cechy konstytutywne małej grupy społecznej:
- zbiór osób (co najmniej 3 osoby)
- wartości wspólno grupowe
- więź społeczna
- wewnętrzna organizacja grupy
c)klasyfikacja małych grup (wg E. E. Eubnak na podstawie):
1) przynależności etnicznej lub rasowej
2) poziomu rozwoju kulturalnego
3) typów struktury występującej w grupach
4) spełnianych zadań i funkcji…
… na przynależności do określonego terenu
-klasowe- tworzone na podstawie podziału stratyfikacyjnego w szerszych zbiorowościach
f) patologie więzi w małej grupie społecznej:
Przekroczenie bezpiecznego poziomu spójności
1) deindywidualizacja jednostek- stan, w którym człowiek odczuwa ( i sądzi, że podobnie odczuwają inni), że nie jest pojedynczą, określoną osobą, lecz częścią grupy. Stopień konformizmu jednostki…
…) i na 2) grupy wtórne, umowne, pochodne.
Drugi rodzaj typologii:
Podział na grupy 1)małe (w takich grupach członkowie są w stanie wchodzić w osobiste, bezpośrednie styczności stosunki społeczne) i 2)duże ( w takich grupach nie są w stanie chodzić w osobiste relacje z każdym. Łączność utrzymują za pomocą prasy, pism obiegowych, zebrań, radia itp.)
Trzeci rodzaj typologii : -Formalne- przeważa więź…
… działając w ramach danej grupy, całkowicie poddają się presji grupowej, znacznym stopniu ulegają de indywidualizacji i depersonalizacji. W rezultacie dochodzi do tego, że członkowie grupy i grupa jako całość podejmują decyzje, co decyduje o nieefektywności grupy. Symptomy myślenia grupowego: (I) iluzja bezkarności, (II) wiara w wewnętrzną moralność grupy, (III) zbiorowe racjonalizacje, (IV) stereotypy grup…
…, ojcowie, rodzeństwo, potomstwo itd.)
Małżeństwo- uznany i aprobowany społecznie związek seksualny dwojga dorosłych ludzi.
Rodzina nuklearna- składa się z dwojga dorosłych ludzi tworzących z własnymi lub adoptowanymi dziećmi wspólne gospodarstwo domowe.
Rodzina poszerzona- nie tylko małżeństwo z dziećmi, lecz także dziadkowie, ciotki, siostry z mężami itd.
Poligamia- możliwość posiadania przez żonę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz