Jaka decyzja może zapaść w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego - Wznowienie postępowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jaka decyzja może zapaść w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego - Wznowienie postępowania - strona 1 Jaka decyzja może zapaść w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego - Wznowienie postępowania - strona 2 Jaka decyzja może zapaść w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego - Wznowienie postępowania - strona 3

Fragment notatki:

Jaka decyzja może zapaść w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego Ogólnie biorąc, przez postępowanie administracyjne należy rozumieć tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzających do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc - tryb i forma postępowania.
Aktu administracyjnego nie można wydać w dowolny sposób . Konieczne jest przestrzeganie pewnych formalności i rygorów. Istnieje stały tryb załatwiania określonych rodzajów spraw. Wszystko to składa się na postępowanie administracyjne. Istnieje tu analogia do postępowania sądowego (procedura cywilna, procedura karna), choć postępowanie przed sądami jest uregulowane znaczenie dokładniej.
Nałożenie pewnych ram działalności organów administracyjnych jest uzasadnione wieloma względami. Zabezpiecza to przede wszystkim praworządności, zapobiegając naruszaniu prawa i nadużyciu władzy przez organy administracyjne, ponadto zaś zwiększa ogólną prawidłowość działania administracji.
Działalność administracji państwowej jest bardzo różnorodna, toteż niemożliwe jest ustaleniu jednolitych przepisów postępowania we wszystkich rodzajach działalności administracji , np.: przy wywłaszczaniu nieruchomości i udzielaniu ślubów. Dlatego istnieje szereg postępowań administracyjnych.
Większość spraw załatwiana jest w postępowaniu ogólnym . Jest ono uregulowane przepisami kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.)
Obok postępowania ogólnego istnieją także postępowania, przewidziane dla niektórych specjalnych dziedzin administracji. Są to szczególne rodzaje postępowania administracyjnego. Do ważniejszych postępowań szczególnych należą : posterowanie w sprawach o wykroczenia, postępowanie przymusowe, postępowanie podatkowe, postępowanie w sprawach patentowych i in. Postępowania szczególne uregulowane są odrębnymi przepisami.
Do podstawowych zasad postępowania administracyjnego należą :
zasada prawdy obiektywnej
zasada udziału stron w postępowaniu
zasada kontroli społecznej nad postępowaniem administracyjnym
zasada uwzględnienia z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu
Wszczęcie postępowania administracyjnego może nastąpić z urzędu (z inicjatywy samego urzędu), jak i na wniosek stron.
Pierwszą czynnością organu administracyjnego jest stwierdzenie, czy jest organem właściwym do wydawania decyzji. O wszczęciu postępowania zawiadamia się wszystkie osoby będące stronami w sprawie. Stroną w postępowaniu administracyjnym jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku prawnego postępowanie dotyczy albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.


(…)

… i odpowiednio ej traktuje.
Do nader istotnych reguł wprowadzonych przez kodeks postępowania administracyjnego należy ograniczenie czasu załatwiania sprawy do dwóch miesięcy , a postępowaniu odwoławczym do jednego miesiąca.
Po wyjaśnieniu wszelkich okoliczności sprawy organ administracyjny podejmuje decyzję.
Jedną z gwarancji praworządności w działaniu organów administracji jest oparcie postępowania na zasadzie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz