Wznowienie postępowania administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wznowienie postępowania administracyjnego - strona 1

Fragment notatki:

Wznowienie postępowania administracyjnego (art. 145-153 Kpa) Jest to nadzwyczajny tryb postępowania, który służy eliminacji (usunięciu) z obrotu prawnego ostatecznej decyzji dotkniętej kwalifikowaną wadą proceduralną.
Przesłanki pozytywne konieczność ustalenia, że decyzja ma charakter ostateczny,
wystąpienie jednej z podstaw wyliczonych w art. 145 § 1 i art. 145a Kpa.
Przesłanki negatywne upływ określonego czasu (5, 10 lat w zależności od podstawy wznowienia),
fakt, że w wyniku wznowienia mogłaby zapaść decyzja takiej samej treści. „Odpowiada w swej istocie” rozstrzygnięcie takie samo. Porównanie decyzji dotychczasowej z nową i stwierdzenie, że byłoby to samo.
Tryb wznowienia postępowania art. 147 Kpa - na wniosek / z urzędu. Z przyczyn określonych w art. 145 § 1 pkt. 4 i art. 145a Kpa (niezgodne z konstytucją) - tyko na wniosek.
I. faza wstępna postępowania w sprawie zawieszenia postępowania Chodzi o wstępne określenie, czy rzeczywiście istnieje podstawa do wznowienia.
Przesłanki, które charakteryzują każda procedurę:
badanie swojej właściwości,
ocena ewentualnej legitymacji stron, badanie wniosku (powinno spełniać wymagania stawiane podaniom). Powinno także wskazywać podstawę wznowienia.
Jeżeli organ jest właściwy w sprawie wznowienia postępowania, to zgodnie z art. 148 Kpa podanie o wznowienie wnosi się do organu, który wydał decyzję w I. instancji.
Termin - w ciągu miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania.
W przypadku art. 145 § 1 pkt. 4 Kpa miesiąc od dnia, w którym strona dowiedziała się o decyzji.
I. faza kończy się wydaniem postanowienia określonego w art. 149 Kpa, czyli:
postanowieniem o wznowieniu postępowania,
decyzją o odmowie wznowienia postępowania (hamuje dalszy bieg).
Przyjmuje się koncepcję, w której rezygnujemy w odmowie z formy postanowienia, ale po to, by zapewnić stronie pewniejszą obronę. Dodajemy bowiem możliwość złożenia odwołania do WSA.
II. faza (postępowanie wznowione) Ścisłe zbadanie, czy zachodzą wszystkie przesłanki pozytywne i nie zachodzą negatywne.
Postępowanie kończyć się może poniższymi rozstrzygnięciami:
decyzja o odmowie uchylenia decyzji dotychczasowej (art. 151 §1 pkt. 1 Kpa) gdy organ stwierdzi brak podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 § 1 lub art. 145a Kpa). Decyzja o odmowie uchylenia decyzji zapadnie gdy organ stwierdzi, że decyzja nie jest ostateczna albo nie jest dotknięta jedną z wadliwości (gdy brak przesłanek pozytywnych).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz