Jak pisać pracę - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jak pisać pracę - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Jak pisać pracę inżynierską/magisterską Cezary Sobaniec v1.6, 2011/05/24 Streszczenie Niniejszy poradnik ma być pomocą dla studentów w pisaniu pracy inżynierskiej i później magisterskiej a z drugiej strony ma pomóc promotorom ograniczając ich pracę do korekty merytorycznej a nie redakcyjnej, która może być wykonana samodzielnie przez studenta. Przedstawione zasady i porady są ogólne i można je stosować zarówno w przypadku stosowania edytorów tekstowych (OpenOffice, MS Word) jak i systemu LATEX. Poradnik powstał m.in. w oparciu o materiały przygotowane przez Macieja Drozdow- skiego i dostępne pod adresem  http://www.cs.put.poznan.pl/mdrozdowski/dyd/txt/ jak_mgr.html . Spis treści 1 Wstęp 2 2 Struktura pracy 2 3 Styl 3 4 Skład tekstu 3 4.1 Czcionka i akapity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4.2 Układ strony  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4.3 Dywiz, myślnik i pauza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4.4 Podział słów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4.5 Odstępy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4.6 Rozdziały i podrozdziały  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4.7 Rysunki i tabele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4.8 Literatura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4.9 Korekta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 Narzędzia 6 5.1 LATEX / LYX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5.2 OpenOffice / Microsoft Word  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 Słowniczek ortograficzny ;-) 8 1 1 Wstęp Zaraz na wstępie chciałbym podkreślić coś, co jak okazuje się nie dla wszystkich studentów jest całkowicie oczywiste. Chodzi o wykorzystanie do pisania swojej pracy magisterskiej ze- wnętrznych materiałów źródłowych. Całkowicie naturalnym i często wręcz pożądanym jest powoływanie się na materiały źródłowe: książki, artykuły w czasopismach, dokumentację techniczną, czy w wreszcie na wszelkie inne publikacje dostępne w Internecie. Odwołanie do

(…)


danych, szczegółowa specyfikacja wymagań, diagramy użycia, itp.).
7. Rozdział(y) opisujący(e) techniczną stronę rozwiązania (dokumentacja techniczna, istotne
wyjątki z kodu źródłowego programów).
8. Rozdział(y) opisujący(e) przeprowadzone testy jednostkowe/integracyjne/funkcjonalne-
/akceptacyjne/efektywnościowe, oraz innego rodzaju uzyskane wyniki wraz z ich ana-
lizą.
9. Zakończenie zawierające podsumowanie i wnioski.
10. Literatura.
11. Załączniki.
Do pracy należy załączyć dysk CD/DVD ułatwiający kontynuowanie pracy przez ko-
lejnych studentów. Dysk taki powinien zawierać:
• pełen tekst pracy (np. w formacie PDF),
• informacje o autorach wraz z adresem kontaktowym (nr telefonu, email),
• kompletne kody źródłowe opracowanej aplikacji wraz z (ewentualnym) repozyto-
rium systemu zarządzania wersjami…
… studentów. Dysk taki powinien zawierać:
• pełen tekst pracy (np. w formacie PDF),
• informacje o autorach wraz z adresem kontaktowym (nr telefonu, email),
• kompletne kody źródłowe opracowanej aplikacji wraz z (ewentualnym) repozytorium systemu zarządzania wersjami (np. CVS lub Subversion),
• pliki konfiguracyjne,
• kopię ogólnodostępnej dokumentacji w wersji elektronicznej.
2
3 Styl
1. Zamiast I osoby…
… jest wtrąceniem pochodzącym z innego kontekstu.
W przypisie nie można zawierać istotnych treści z punktu widzenia celu pracy.
4 Skład tekstu
4.1 Czcionka i akapity
1. Należy użyć czcionki szeryfowej (typu Times lub Computer Modern) o wielkości od 10
do 13.
2. Przykłady kodów źródłowych powinny być drukowane czcionką o stałej szerokości
(np. Courier).
3. Interlinia nie powinna być większa od 1,5.
4. Główny tekst…
… być wstawiane odstępy, np.:
Pauza --- szczególnie w j˛zyku polskim --- pełni rol˛...
e e
W przypadku edytorów tekstowych warto zdefiniować regułę autokorekty dokonującej za-
miany -- i --- na odpowiednie znaki specjalne – i —.
4.4 Podział słów
1. Koniecznie należy włączyć automatyczne przenoszenie wyrazów. L TEX domyślnie dzieli
A
słowa. Edytory tekstowe wymagają jawnego włączenia tej opcji.
2. Należy unikać…
…, strony od-do w przypadku artykułów w czasopismach. Lista powinna
być posortowana alfabetycznie według nazwisk autorów. Pozycje na liście referencji powinny
być ponumerowane kolejnymi liczbami naturalnymi. Używanie skrótów nazwisk autorów lub
ich inicjałów w połączeniu z rokiem wydania, np. AB99, jest także akceptowalne.
Praca musi zawierać odwołania w tekście do wszystkich pozycji w literaturze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz