Istota przesłanki „brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu”-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota przesłanki „brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu”-opracowanie - strona 1 Istota przesłanki „brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu”-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Przedstaw istotę przesłanki „brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu” oraz omów możliwości odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego w oparciu o tę przesłankę w zależności od określonego stanu faktycznego. Przesłanka określona w art. 17 § 1 pkt 1: czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia . Przepis ten należy rozwinąć, interpretować szerzej i objąć tą przesłanką również sytuację niepopełnienia czynu przez określonego (konkretnego) oskarżonego, a biorąc pod uwagę konsekwencję zasady domniemania niewinności uwzględnić trzeba układ, gdy brak jest dostatecznych danych (podstaw, dowodów), że oskarżony (zarzucany mu) czyn popełnił. Oczywiście przez oskarżonego rozumie się także podejrzanego, a pamiętając, że chodzi również o dopuszczalność skierowania postępowania karnego przeciwko określonej osobie (gdy rozważa się taką możliwość) - przesłanka tak rozumiana dotyczy w swoisty sposób osoby, która jeszcze podejrzanym nie jest.
Przesłanka ta - nazywana przesłanką faktyczną - ma najistotniejsze znaczenie jako przyczyna odmowy wszczęcia postępowania karnego i umorzenia postępowania przygotowawczego. W razie braku danych wskazujących, że „zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa” (art. 303 Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wydaje si z urzędu lub na skutek zawiadomienia o przestępstwie postanowienie o wszczęciu śledztwa, w którym określa się czyn, będący przedmiotem postępowania oraz jego kwalifikację prawną. Art. 325 a Przepisy dotyczące śledztwa stosuje się odpowiednio do dochodzenia, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej ), organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego wydaje postanowienie „o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia” (art. 305, 325 a , 325 e ).
Aby wszczęcie postępowania było prawnie dopuszczalne, powinien istnieć co najmniej taki zespół danych, który obiektywnie uprawdopodabnia fakt popełnienie przestępstwa, subiektywnie zaś wywołuje co do tego faktu u organu ścigania wysoki stopień podejrzenia. Jednym z warunków dopuszczalności wszczęcia postępowania karnego (przygotowawczego), ujętym zbiorczo, jest więc uprawdopodobnienie popełnienia przestępstwa lub - od innej strony ujmując zagadnienie - uzasadnione podejrzenie, że popełniono przestępstwo.
Jeżeli przeszkoda, o której mowa, stwierdzona zostanie po wszczęciu postępowania przygotowawczego, to znaczy jeżeli nie zebrano dostatecznych dowodów i wobec tego „postępowanie nie dostarczyło podstawy do wniesienia aktu oskarżenia”, postępowanie przygotowawcze umarza się (art. 322, 325a, 325e).
W postępowaniu jurysdykcyjnym, w myśl art. 339 § 3 pkt 2, sąd w analogicznej sytuacji umarza postanowieniem postępowanie, ale tylko „z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia”. W fazie po wniesieniu aktu oskarżenia aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie ustawodawca węziej potraktował tę przeszkodę procesową; gdy brak faktycznych podstaw oskarżenia nie jest oczywisty - postępowanie sądowe z powodu przeszkody tego charakteru (rodzaju) w tej fazie nie może być umorzone (art. 339 § 3 pkt 3, dotyczący umorzenia postępowania na podstawie art. 17 § 1, nie powołuje pkt 1).

(…)

… jest dostatecznych tego dowodów, a więc wobec nieobalenia domniemania niewinności - trzeba uwzględnić wszystkie wnioski wypływające z prawa karnego materialnego oraz procesowego i oskarżonego uniewinnić.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz