Istota procesu zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota procesu zarządzania - strona 1 Istota procesu zarządzania - strona 2 Istota procesu zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Istota procesu zarządzania.
I. Geneza, przedmiot i zakres nauki o zarządzaniu.
Od zarania ludzkości mamy do czynienia ze zorganizowanymi działaniami ludzi - organizacjami. Już 4000 lat p.n.e. tworzyły się pierwsze organizacje, 3000 lat p.n.e. były to miasta sumeryjskie, 2000 lat p.n.e. - greckie, a 1000 lat p.n.e. rzymskie. Ich mieszkańcy otoczeni wrogami musieli się bronić. W tym celu zaczęli tworzyć pierwsze zorganizowane struktury, opracowywać systemy łączności. Wysokie zorganizowanie działalności tych ludzi polegało na wyodrębnieniu aparatu administracyjnego, przeznaczonego do pełnienia funkcji zarządzania. Aparat ten posiadał jednoosobowe i kolegialne organy władzy, które zajmowały się:
ustanawianiem prawa (władza ustawodawcza) realizowaniem prawa (władza wykonawcza)
czynnościami sądowymi (władza sądownicza)
Silną władzą i wysoką hierarchizacją cechowały się zwłaszcza organizacje wojskowe i religijne. Wszystkie organizacje były i są tworami sztucznymi, gdyż stworzył je człowiek. Powoływano je do realizacji określonych celów, u podstaw których zawsze znajdowała się władza. Do kierowania tymi organizacjami, w zależności od źródeł władzy, stosowane były różne formy rządzenia, zarządzania, administrowania, dowodzenia i przywództwa. Podstawę formułowania celów stanowiły wartości materialne i niematerialne (etyczne, moralne). Zwykle celem było i jest bogactwo. W starożytności do jego osiągnięcia prowadziło głównie łupienie swoich sąsiadów. Pojawia się zatem problem związany z doborem sposobów osiągnięcia celów. Rozstrzygany jest on jest przez wybranie z pewnego zbioru sposobów. Sposoby te muszą nam być znane i dostępne ,tzn. do pozyskania, kupienia lub wynajęcia. Do końcowego (finalnego) celu prowadzą poszczególne etapy, zwane celami pośrednimi (cząstkowymi). Cel końcowy stanowi zawsze sumę celów pośrednich. Cele pośrednie stają się w organizacji zadaniami, przydzielanymi konkretnym ludziom bądź grupom ludzi. Istotną rolę odgrywa ustalenie toku działania, czyli kolejności osiągnięcia poszczególnych celów pośrednich. Dzięki temu, że ustalony został cel końcowy, podział zadań i tok działania, powstała struktura organizacyjna. Koniecznością było stworzenie systemu motywacyjnego, który skłaniałby ludzi do działań korzystnych dla organizacji, jak i systemu kontroli. Wraz z powstaniem całej struktury organizacyjnej rozpoczął się również proces kształtowania funkcji kierowniczej, która polega na planowaniu, organizowaniu, motywowaniu i kontrolowaniu.
II. Obiektywne przesłanki powstania nauki o zarządzaniu.
Z czasem, gdy zaczęły powstawać pierwsze organizmy gospodarcze, dało się zaobserwować zapotrzebowanie społeczne na poznawczo ugruntowane koncepcje, sposoby i zasady sprawnego zarządzania organizacją gospodarczą. Człowiek wraz z postępem cywilizacyjnym zaczynał odczuwać coraz więcej potrzeb, które stają się motorem rozwoju gospodarczego. Dążenie do ich zaspokojenia prowadzi do podziału pracy, doskonalenia narzędzi i wystąpienia zjawiska specjalizacji. Przełomowymi momentami w historii dla nauki zarządzania były dwie rewolucje:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz