Istota i treść decyzji administracyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota i treść decyzji administracyjnych - strona 1 Istota i treść decyzji administracyjnych - strona 2 Istota i treść decyzji administracyjnych - strona 3

Fragment notatki:


Istota i treść decyzji administracyjnych W doktrynie prawa administracyjnego pojecie decyzji zawęża się do aktu administracyjnego wydawanego w postępowaniu administracyjnym. Natomiast w orzecznictwie sądowym pojęcie to jest rozszerzone o akty administracyjne występujące w innych formach, a jak również akty występujące bez wyraźnie określonej formy. Natomiast w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) przyjęto pogląd, zgodnie z którym: Decyzją administracyjną jest każdy wydany na podstawie powszechnie obowiązującego przepisu prawa, władczy i jednostronny akt organu administracyjnego, rozstrzygający konkretną sprawę i skierowany do indywidualnie określonego adresata, nie związanego z organem ani węzłem zależności organizacyjnej, ani też podległości służbowej.
W związku z powyższą definicją, aby była rozumiana w sposób klarowny, należałoby ja przybliżyć od strony merytorycznej. Otóż decyzja jest oparta o przepis powszechnie obowiązującego prawa. Zgodnie z art. 87 Konstytucji z 2 kwietnia 1997, aktami o powszechnie obowiązującym charakterze są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia i akty prawa miejscowego. Natomiast akty normatywne uzyskują moc powszechnie obowiązującą dopiero wówczas, gdy zostaną opublikowane zgodnie z art. 88 ust 1 Konstytucji, sposób i tryb w jaki, są one publikowane określa ustawa z 20 lipca 2000 o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz. U. 00.62.718). Wyraz tej zasady znajduje się również w art. 104 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (kpa), który zawiera sformułowanie, że załatwienie sprawy w drodze decyzji, odnosi się tylko do sytuacji, gdy przepis prawa powszechnie obowiązującego nakazuje załatwienie sprawy w tej formie. Jednak nie zawsze przepisy prawa materialnego zawierają tą klauzulę, że niniejsze postępowanie ma być zakończone aktem decyzyjnym. Wówczas stosuje się definicję zaproponowaną NSA. Zgodnie z art. 104 § 2 kpa jest aktem kończącym postępowanie w danej sprawie definitywnie. Akt ten jako ostateczny można zaskarżyć wyłącznie przy pomocy nadzwyczajnych środków prawnych (art. 16 § 1 kpa). Zgodnie z definicją NSA, decyzja jest aktem władczym. Akt administracyjny sam w sobie jest władczym działaniem w świetle prawa, organu administracji skierowane na wywołanie konkretnych, indywidualnie określonych skutków prawnych. Charakter władczy decyzji, oznacza że posiada ona wobec adresata moc obowiązującą i których wykonanie zapewnia szereg środków, którymi administracja dysponuje we własnym zakresie. Zatem sformułowanie, iż akt administracyjny w formie decyzji posiada władztwo administracyjne, oznacza wszelako prawo organów administracji do użycia przymusu bezpośredniego. Przymus ten jest stosowany dla zapewnienia realizowania jednostronnych zarządzeń (rozstrzygnięć) organu administracji.


(…)

…), musi udostępnić informacje nawet zawarte w decyzji. Tylko - TAK, może udostępnić jednakże z pominięciem danych chronionych ustawą o ochronie danych osobowych, jak również informacji na których ciąży jakaś klauzula niejawności. Taka dość istotna kwestia - jeżeli petent się uprze aby jednak dane osobowe zostały mu ujawnione, wówczas organ administracji zawiadamia - pyta o zdanie tą osobę figurującą na decyzji…
… jest wydawana na czas określony - od 5 do 50 lat. Dokładna procedura wydawania decyzji o udzieleniu koncesji, licencji, zezwoleń itp. Będą w kolejnych częściach. Decyzja - ochrona danych osobowych a prawo obywatela do informacji publicznej.
Decyzja jak już wspomniałem jest to akt administracyjny kończący postępowanie w danej instancji. Trzeba również powiedzieć, że jest to jedna z form działalności aparatu…
… terytorialnego od decyzji wydawanych w sprawach indywidualnych przez organ wykonawczy przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Jeżeli decyzja zostanie wydana przez pracownika organu nie upoważnionego przez ten organ do działania w jego imieniu, to decyzja posiada wadę nieważności. Każda decyzja musi, a raczej powinna zawierać tzw. klauzulę odwołalności czyli pouczenie o środkach zaskarżenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz