Istota i rozwój logistyki w przedsiębiorstwie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3038
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota i rozwój logistyki w przedsiębiorstwie - strona 1 Istota i rozwój logistyki w przedsiębiorstwie - strona 2 Istota i rozwój logistyki w przedsiębiorstwie - strona 3

Fragment notatki:


Istota i rozwój logistyki w przedsiębiorstwie Ujęcie, rozumienie rzeczowe (przedmiotowe) Logistyka to procesy fizycznego przepływu dóbr materialnych; surowców, materiałów, półproduktów, wyrobów gotowych oraz informacji im towarzyszących w przedsiębiorstwie oraz między przedsiębiorstwami (załadunek, transport).
W tym znaczeniu występuje ona w każdym przedsiębiorstwie.
znaczenie koncepcyjne Logistyka oznacza koncepcje zarządzania procesami fizycznego przepływu dóbr materialnych oparta na zintegrowanym, systemowym ujmowaniu tych procesów, co pozwala racjonalizować całkowite koszty logistyczne.
W tym rozumieniu nie każde przedsiębiorstwo taką logistykę stosuje.
logistyka jako nauka      Jest to dziedzina wiedzy ekonomicznej badająca prawidłowości i zjawiska przepływu dóbr fizycznych i informacji w gospodarce, a także w poszczególnych jej ogniwach. Logistyka bowiem może dotyczyć całej gospodarki albo jej poszczególnych ogniw.
Dwa znaczenia logistyki: “logisticos” (z greckiego) oznacza sztukę myślenia opartą na sile rozumu, sztuka rozumowego myślenia, można to pojęcie łączyć z pojęciem logiki.
“logistique ” (z francuskiego) oznacza dział sztuki wojennej obejmujące sprawy zaopatrzenia, zakwaterowania, transportu w armii, w wojsku.
Ewolucja rozwoju koncepcji logistycznej w przedsiębiorstwie Początki (geneza) wprowadzenia koncepcji logistycznej w przedsiębiorstwie:
lata 30 XX w Stanach Zjednoczonych
Usprawniono procesy magazynowania, transportu wyrobów gotowych. W tych latach przedsiębiorstwa miały duże zapasy, budowano więc duże magazyny, hurtownie, zaczęto usprawniać procesy związane z magazynowaniem (pierwsze duże domy handlowe Cash and Cary),
II wojna światowa Koncepcje logistyczne rozwijały się w dziedzinie wojskowej (nie gospodarczej), wprowadzono nowe metody transportu, zaopatrzenia,
Po II wojnie światowej zaczęto się ponownie interesować kwestiami logistycznymi w gospodarce (lata 70),
W latach 60 nowe komputery, możliwość magazynowania. Dużym krokiem była metoda transportu wewnątrz-zakładowego opracowanego przez firmę TOYOTA, sysetm pomiaru i kontroli zapasów KANBAN od japońskiego słowa kartka, gdzie odnotowywano zapasy części do samochodów i odpisywano zużycie. Podobnie wprowadzono dla dostaw JUST-IN-TIME, dostawy na czas, polityka bez zapasowa, uwalniając się od kosztów magazynowania,
Lata 80 JUST-IN-TIME rozwinięty w innych krajach w związku z wymianą doświadczeń. Postęp w dziedzinie metod zarządzania logistycznego w kwestii magazynowania i transportu. Chodzi o to aby obniżać koszty logistyczne i uzyskiwać przewagę konkurencyjną.


(…)

…, nakrętek) nie są drogie, nie psują się, można łączyć dostawy, nie trzeba specjalnie angażować samochodu do transportu.
Decyzje logistyczne transporcie
W systemie logistycznym transport odpowiada za fizyczne dostarczanie zasileń materiałowych, w odpowiednim czasie, miejscu, warunkach (podobnie jak układ krwionośny).
Decyzje logistyczne są istotne ze względu na koszty jakie generuje transport, ( transport…
… (własne czy wynajmowane)
produkcji (własna czy obca)
określenie liczby lokalizacji i wielkości magazynów własnych
wybór metody sterowania zapasami - zarządzanie zapasami
określenie właściwego poziomu obsługi klienta - ustalenie standardów obsługi dla poszczególnych segmentów rynku.
System logistyczny przedsiębiorstwa, jego struktura i rodzaje systemów
Definicja systemu;
System- to pewna całość złożona…
… tzn. są wydzielone z otoczenia, mają swoje granice ale kontaktują się z otoczeniem poprzez wejścia i wyjścia.
Systemy zamknięte to systemy wyizolowane, które nie prowadzą wymiany z otoczeniem, nie mają wejść ani wyjść.
System logistyczny przedsiębiorstwa
System logistyczny to celowo zorganizowany i zintegrowany w obrębie danego przedsiębiorstwa przepływ dóbr fizycznych i informacji, jego elementami…
… może być jednocześnie punktem dekoncentracji (linia przerywana na rysunku powyżej).
struktury mieszane albo kombinowane
występują równolegle obok siebie zarówno pośrednie jak i bezpośrednie przepływy dóbr fizycznych.
punkt dekoncentracji
punkt nadania punkty
odbioru
W związku z występowaniem w systemie logistycznym przepływów zew. i wew. wyróżnia się 2 sfery:
sfera realna
sfera regulacji
ad.1 Dominują procesy…
… i informacyjnych, które mają zapewnić sprawny i efektywny ich przebieg (procesy zarządzania logistycznego).
Klasyfikacja systemów logistycznych
Podział instytucjonalny ze względu na zakres przepływów (zakres terytorialny pomiędzy instytucjami
1.1 systemy mikrologistyczne
Są to systemy logistyczne poszczególnych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych. Te systemy mają charakter wewnątrz-organizacyjny…
….
1.2 systemy metalogistyczne
Mają charakter między-organizacyjny i są tworzone przez współdziałające ze sobą w procesach zaopatrzenia i zbytu systemy mikrologistyczne różnych podmiotów gospodarczych takich jak:
dostawcy, pośrednicy, odbiorcy, firmy transportowo-spedycyjne, banki towarzystwa ubezpieczeniowe, agencje reklamowe itp.
- in. kanały logistyczne dotyczące przepływu dóbr od ich wydobycia…
… kalkulacji mogą być następujące wielkości związane z różnymi możliwościami inwestowania:
Oprocentowanie lokat lub kredytów bankowych,
Stopa dywidendy akcji spółek notowanych na giełdzie, dobrze prosperujących,
Oprocentowanie obligacji,
Stopa zwrotu kapitału z aktualnie opłacanych inwestycji,
Koszty kapitałowe są kosztami zmiennymi.
Koszty składowania - są związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem zapasów…
…, związane z podatkami. Są to koszty zmienne, zależne od wielkości i wartości przechowywanych towarów.
Koszty ryzyka - powstają w wyniku utraty wartości zapasów z przyczyn nie uzależnionych od przedsiębiorstwa, pozostających poza jego kontrolą (wpływem). Są to koszty deprecjacji.
Deprecjacja towaru może nastąpić w wyniku zmiany mody (tekstylia, ubrania, buty, itp.), z powodu zmiany technologii (części…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz