Inżynieria chemicznakolokwium - Ciecz wyczerpana

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inżynieria chemicznakolokwium - Ciecz wyczerpana - strona 1 Inżynieria chemicznakolokwium - Ciecz wyczerpana - strona 2 Inżynieria chemicznakolokwium - Ciecz wyczerpana - strona 3

Fragment notatki:

9:15
Surówka w ilości S = 100 kmoli/h, zawierająca xS = 0.40 ułamka molowego składnika bardziej lotnego, jest wprowadzana do kolumny rektyfikacyjnej, gdzie jest rozdzielana na destylat i ciecz wyczerpaną o zawartości xW = 0.05 ułamka molowego składnika lotniejszego. Stopień wyzyskania tego składnika w destylacie wynosi a = 95 %. Określić wielkość powrotu w kolumnie przy warunku R = 1.5.Rmin, wielkości strumieni odcieku i oparów oraz podać w postaci analitycznej równania linii operacyjnych. Lotność względna składników w układzie wynosi α = 1.5. Surówka wprowadzana jest jako ciecz wrząca
W kolumnie absorbuje się dwutlenek siarki w wodzie. Początkowe stężenie SO2 wynosi 4.2 % objętościowych, a stopień absorpcji 0.75. Mieszanina gazowa przepływa z natężeniem G = 950 kg/m2.s, zaś stosunek L/G jest 1.5 razy większy od minimalnego. Obliczyć, ile wyniesie stężenie SO2 w cieczy na wlocie do kolumny, jeżeli zostanie zastosowana recyrkulacja cieczy (stopień recyrkulacji n = 0.7.nmax). Równowagę absorpcyjną opisuje poniższa tabela:
X [ kg/kg ]
1.10-3 3.10-3 5.10-3 7.10-3 Y [ kg/kg ]
9.44.10-3 4.23.10-2 7.93.10-2 1.21.10-1 Masa molowa dla SO2 wynosi 64, natomiast dla powietrza 29.
Materiał wilgotny o zawartości wilgoci 40% masowych suszono w powietrzu o wilgotności Y=0,04 kg/kg i temperaturze 358,15 K pod ciśnieniem 101 325 Pa. Po 30 min masa materiału zmniejszyła się o 14,3 % i od tego momentu szybkość suszenia zaczęła się zmniejszać. Obliczyć czas suszenia materiału do wilgotności X2=0.2 kg/kg. Równowagowa zawartość wilgoci w suszonym materiale wynosi 0.034 kg/kg.
11:15
Mieszaninę dwuskładnikową etanol-woda w ilości 35,25 kmoli (1000 kg) o stężeniu 0.37 uł. Mol. Etanolu należy poddać destylacji różniczkowej pod ciśnieniem atmosferycznym tak, aby ciecz pozostała w kotle miała stężenie 0.03 uł. Mol. Etanolu. Obliczyć dla tych warunków ilość cieczy wyczerpanej, ilość destylatu i jego średni skład. Równowagę dla układu etanol-woda opisuje tabela:
x
0.01
0.03
0.05
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
y
0.114
0.241
0.322
0.438
0.529
0.583
0.617
0.652
Do kolumny absorpcyjnej dopływa mieszanina dwutlenku siarki z powietrzem o stężeniu początkowym 10% objętościowych SO2. Jako absorbenta używa się czystej wody. Proces prowadzony jest pod ciśnieniem 105 Pa i w temperaturze 303 K. Zależność równowagowa dla tej temperatury dana jest tabelą


(…)

… przepływa z natężeniem G'=1000 kg/h, jego temperatura na wlocie do suszarki wynosi t1=70 °C a wilgotność względna ϕ1=20 %. Wiedząc, że powietrze odlotowe z suszarki ma wilgotność ϕ2=60 % należy obliczyć wilgotność końcową suszonego materiału (w procentach masowych).
13:15
100 kg mieszaniny eteru dwuetylowego i czterochlorku węgla zawierającej 30% eteru poddano destylacji równowagowej otrzymując destylat zawierający 50% eteru. Obliczyć skład cieczy wyczerpanej oraz ilość destylatu. Równowagę dla rozdzielanego układu podaje tabela:
Uł. mas. eteru w cieczy
0,132
0,191
0,299
0,419
0,505
0,658
0,812
Uł. mas. eteru w parze
0,325
0,419
0,59
0,731
0,812
0,901
0,959
Powietrze o zawartości 8.93*10-3 kg NH3/kg pow. Jest oczyszczane metodą absorpcji w przeciwprądowej kolumnie wypełnionej. Strumień gazu obojętnego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz