Integracja Europejska - wykład 10

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja Europejska - wykład 10 - strona 1

Fragment notatki:


Wykład X - 24.05.2011 Rozszerzenie 01.05.2004  - 10 nowych  paostw. Grupa Luksemburska  - 31 marca 1998  - rozpoczęcie negocjacji,  gdyż  rok wcześniej  kraje te, zostały zatwierdzone  w Luksemburgu: - Cypr, - Czechy, - Estonia, - Polska, - Słowenia, - Węgry. Grupa Helsinki  - rok później  zostały zaakceptowane w Helsinkach,  okazało się,  że wypełniły  kryteria kopenhaskie  w zadowalającym  stopniu: - Litwa, - Łotwa, - Malta, - Słowacja, - Rumunia  i Bułgaria  - 2005 Średni  poziom PKB  per capita  jest podstawą do pomocy udzielanej  w ramach pomocy regionalnej.  Po pierwszym  rozszerzeniu  spadł  o  3%, po drugim  o 6%, po trzecim  o 3%,  a po czwartym  o 16% i wynosił 75% średniego  poziomu  PKB UE 6 krajów.  Nowe kraje członkowskie  chciały dostępu  do wspólnego  rynku  wewnętrznego.  Chciały również uczestniczyd  w politykach  wspólnych  oraz zostad objęte systemem  dopłat bezpośrednich,  których idea narodziła  się w 1992 roku. Kraje  zostały zobowiązane do  zmniejszenia  objętości upraw,  a te straty miały  byd rekompensowane  systemem  dopłat  bezpośrednich.  Na początku nie chciano nowych krajów objąd tym systemem,  ale Polska wystąpiła  z argumentem,  że w UE obowiązuje polityka  konkurencji  i że należy nowym  krajom umożliwid  korzystanie  z dopłat. Gdyby  nie  udało się tych dopłat osiągnąd, przez  okres  przejściowy Polska byłaby  traktowana jako kraj trzeci i kraje UE musiałby  płacid cła.  Obawy ze strony UE: - Niedojrzałośd gospodarek  rynkowych  nowych krajów UE, - Obawa, że wiele firm przeniesie  swoją działalnośd  do krajów Europy  Środkowo -Wschodniej  i pojawi się bezrobocie w starych  krajach UE (przenoszą,  bo jest duży  rynek  zbytu,  bo blisko rynków  wschodnich  itp.) - Objęcie pomocą regionalną  wszystkich  nowych krajów może spowodowad nie wykonanie  budżetu, - Poziom korupcji  w nowych  krajach UE. Duże zaangażowanie  finansowe budżetu  UE - największa  wątpliwośd przed  rozszerzeniem  - 50% środków pochodzących  z UE wraca  do krajów członkowskich  (inwestycje,  zamówienia publiczne). Droga Polski do UE: - Wrzesieo 1988  - podpisanie  umowy  handlowej  pomiędzy  EWG i Polską, - Polska została tym samym  objęta specjalnymi  preferencjami  przyznawanymi  krajom rozwijającym  się. Ten system  preferencyjny  to GSP  - Generalny  System  Preferencji  Celnych. Swoboda dostępu  do większości produktów  UE oprócz  produktów rolnych.  - Grudzieo  1990 - ustanowienie  Funduszu  Pomocy dla Węgier  i Polski PHARE  - Poland Hungary  Assistance  for Restructuring  their 

(…)

… go Waldemar Pawlak. Wniosek został złożony
przez MSZ i Andrzeja Olechowskiego. Było to możliwe po podpisaniu i wejściu w życie Układu Europejskiego.
Wniosek składa się do Rady UE, a ta zobowiązuje KE do wydania opinii na temat przyszłego kandydata kraju członkowskiego.
UE bierze do tego kraju zestaw pytao (ok. 200 na 150 stronach). Pierwsza cześd jest tworzona dla wszystkich krajów, druga nat omiast…
… rozszerzony na 10 paostw członkowskich.
- 16 grudnia 1991 - podpisanie umowy stowarzyszającej pomiędzy Polską, Wspólnotami i krajami członkowskimi - był to tak
zwany Układ Europejski. Ze strony polskiej podpisał go Leszek Balcerowicz.
- Styczeo 1993 - Rada Ministrów przyjmuje program działao dostosowujących polski system prawny do prawa UE opracowany
przez pełnomocnika rządu do spraw Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej.
Podpisanie Układu Europejskiego, było nowością, ponieważ po raz pierwszy taki układ podpisywał kraj, który miał za sobą przes złośd
z gospodarką centralnie planowaną.
Układ Europejski:
- Parafowany 22.11.1991, podpisany 16.12.1991, wszedł w życie 01.02.1994 - musiał byd ratyfikowany przez wszystkie kraje
członkowskie, Parlament Europejski i Parlament Polski.
- Umowa Przejściowa - częśd handlowa Układu Europejskiego, która weszła w życie 01.03.1992. Polska miała utworzyd strefę
wolnego handlu z artykułami przemysłowymi w ciągu 10 lat.
Polska jak i UE etapami otwierały się na produkty pochodzące z krajów partnerskich. W założeniu była asymetria, gdyż UE miała
otwierad się szybciej, bo gospodarka polska była gorzej rozwinięta. W momencie wejścia w życie tej umowy - artykuły…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz