Stosunki handlowe między Polską a Unią

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunki handlowe między Polską a Unią - strona 1 Stosunki handlowe między Polską a Unią - strona 2 Stosunki handlowe między Polską a Unią - strona 3

Fragment notatki:


Stosunki handlowe między Polską a Unią Europejską Od 1990 r. Wspólnoty Europejskie są głównym partnerem handlowym Polski. Na należące do ówczesnej EWG dwanaście państw (Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy) przypadło wówczas 44,3 proc. polskiego eksportu i 43,9 proc. importu. Bardzo wysoka dynamika wzajemnych obrotów w następnych pięciu latach oraz przystąpienie do Wspólnot trzech nowych państw (Austrii, Finlandii i Szwecji) doprowadziło do tego, że w 1995 r. udział Wspólnot Europejskich w polskim eksporcie i imporcie doszedł do poziomu 70,0 i 64,6 proc. Od tego czasu około dwóch trzecich wymiany handlowej Polski odbywa się w relacji z Unią Europejską.
Znaczenie Polski w handlu zewnętrznym Unii Europejskiej jest siłą rzeczy nieporównywalnie mniejsze, ale konsekwentnie rośnie. Polska jest obecnie czwartym, co do wartości sprzedaży, odbiorcą unijnego eksportu (po Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii i Japonii) oraz dziewiątym dostawcą na unijne rynki (po Stanach Zjednoczonych, Japonii, Szwajcarii, Chinach, Norwegii, Rosji, Tajwanie i Korei Płd.).
Szybki rozwój wymiany między Polską a Unią Europejską był konsekwencją transformacji polityczno-gospodarczej Polski po 1989 r., w tym liberalizacji handlu zagranicznego i geograficznej reorientacji stosunków gospodarczych. W wyniku zawartej we wrześniu 1989 r. Umowy między Polską a Wspólnotami Europejskimi
w sprawie handlu i współpracy gospodarczej oraz w rezultacie Układu Europejskiego z grudnia 1991 r., którego część handlowa weszła w życie - jako Umowa Przejściowa - 1 marca 1992 r., nastąpiła liberalizacja wzajemnego handlu, aż do stworzenia (z bardzo niewielkimi wyjątkami po stronie polskiej) strefy wolnego handlu towarami przemysłowymi. Unia Europejska, zgodnie z przyjętą zasadą asymetrii, pierwsza zniosła wszelkie cła i ograniczenia ilościowe w imporcie polskich towarów przemysłowych. Począwszy od 1 stycznia 1998 r. towary te mają całkowicie wolny dostęp do unijnego rynku. Polska natomiast, nadal utrzymuje cła na importowane z Unii paliwa płynne (benzynę i olej napędowy) oraz na samochody. Liberalizacja handlu tymi towarami ma nastąpić odpowiednio 1 stycznia 2001 r. oraz 1 stycznia 2002 r. Pełna strefa wolnego handlu w odniesieniu do towarów przemysłowych, łącząca piętnaście krajów UE i Polskę, ma więc powstać z początkiem 2002 r. Cła, opłaty i inne bariery w obrocie towarami rolnymi, spożywczymi i produktami rybołówstwa zostały natomiast zredukowane - na mocy Układu Europejskiego - w stopniu ograniczonym. Negocjacje między UE a Polską w sprawie liberalizacji handlu produktami rolnymi, zgodnie z zaproponowaną przez Komisję Europejską, jesienią 1999 r. tzw. opcją podwójnego zera (zakładającą równoczesne, wzajemne zniesienie ceł i subsydiów eksportowych), zakończyły się podpisaniem 27 września 2000 r. w Warszawie stosownego porozumienia. Wejdzie ono w życie, po przeprowadzeniu przez obydwie strony odpowiednich procedur wewnętrznych, na początku 2001 r. i doprowadzi do zliberalizowania ok. 3 obrotu produktami rolnymi. Porozumienie obejmuje:

(…)

… -0,62 -2,72 -4,69 -4,33 -6,15 -12,70 -16,56 -18,82 -18,52 Handel z UE
Eksport 6,34 8,30 7,65 8,95 11,93 16,04 16,20 16,53 19,27 19,33 Import 4,18 7,71 8,46 10,78 14,09 18,78 23,74 27,00 31,03 29,83 Saldo +2,16 +0,59 -0,81 -1,83 -2,16 - 2,74 -7,74 -10,47 -11,76 -10,50 Źródło: Ministerstwo Gospodarki, na podstawie danych CIHZ
Tablica 2
Struktura geograficzna handlu zagranicznego Polski, 1990-1999, w proc…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz