Instytucje rynku finansowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 2758
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje rynku finansowego - strona 1 Instytucje rynku finansowego - strona 2

Fragment notatki:

Instytucje rynku finansowego:
Zgodnie z sektorowym podziałem gospodarki, stosowany przez EBC wyróżnia się sektor finansowy, niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych
Sektor finansowy tworzą jednostki, których główną działalnością jest pośrednictwo finansowe, a także jednostki świadczące usługi pomocnicze w stosunku do pośrednictwa finansowego Bank centralny
Bank Centralny spełnia dwie funkcje: Jest bankiem banków - czyli jest bankierem dla banków komercyjnych i zapewnia poprawne funkcjonowanie systemu bankowego kraju
Jest bankiem państwa - czyli kontroluje podaż pieniądza i finansuje deficyt budżetu państwa
Bank Centralny jest odpowiedzialny również za emisję pieniądza w państwie.
Pozostałe monetarne instytucje finansowe:
W największym uproszczeniu działalność tych instytucji polega na przyjmowaniu depozytów oraz udzielania kredytów
Zatem relacje zachodzące pomiędzy tymi instytucjami mają kluczową rolę dla funkcjonowania wszelkich przedsiębiorstw, gdyż z jednej strony - banki dostarczają im kapitał na inwestycje i działalność operacyjną, a z drugiej strony pośredniczą w dokonywaniu rozliczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Wśród tych instytucji wymienić należy:
Banki komercyjne
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo- Kredytowe
Oddziały instytucji kredytowych
Fundusze rynku pieniężnego
Międzynarodowe organizacje finansowe
Są to organizacje zajmujące się wielostronną współpracą i udzielaniem pomocy państwom członkowskim lub innym krajom. Są to np.:
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Rozrachunków Międzynarodowych
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne
Instytucje te oferują ochronę ubezpieczeniową oraz gromadzą i lokują środki przeznaczone na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Pozostałe instytucje finansowe
Ich podstawową działalnością jest pośrednictwo finansowe. Są to:
Przedsiębiorstwa leasingowe
Przedsiębiorstwa factoringowe
Domy maklerskie
Fundusze inwestycyjne Pomocnicze instytucje finansowe:
Nie prowadzą pośrednictwa finansowego we własnym imieniu są to np.:
Brokerzy
Agenci i doradcy ubezpieczeniowi Doradcy inwestycyjny
Kantory
Giełdy papierów wartościowych
Giełdy towarowe
Instytucje tworzące infrastrukturę dla funkcjonowania rynków finansowych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz