Instrumenty rynkowego systemu finansowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty rynkowego systemu finansowego - strona 1

Fragment notatki:

Instrumenty rynkowego systemu finansowego: Instrumenty finansowe - zobowiązania finansowe, tj. roszczenia dotyczące majątku jednych podmiotów gospodarujących w stosunku do drugich.
O charakterze własnościowym i wierzycielskim: Własnościowe - jeśli emitent oferuje w postaci instrumentu finansowego prawo do nieograniczonego w czasie udziału w swoim majątku: akcje zwykłe - wysokość dywidendy jest bezpośrednio funkcją wielkości wypracowanego przez emitenta zysku i sposobu jego podziału oraz ilości wyemitowanych akcji, akcje uprzywilejowane - różne rozwiązania, Np. w niektórych krajach ich właściciele otrzymują stałą płatność, co upodabnia ten instrument do obligacji. Wierzycielskie - jeśli emitent tylko wypożycza środki pieniężne, a więc powstaje stosunek ekonomiczny, w ramach którego zakłada się zwrot wypożyczonych środków: obligacje - papiery wartościowe o zapadalności 1 rok i dłużej, oraz papiery krótkoterminowe - mniej niż 1 rok ( Np. bony, weksle, papiery komercyjne ), zabezpieczone - zabezpieczają wierzyciela przed ryzykiem niewywiązania się dłużnika ze zobowiązań i niezabezpieczone - nie zabezpieczają wierzyciela przed ryzykiem niewywiązania się dłużnika ze zobowiązań O stałym dochodzie (instrumenty dłużne oraz akcje uprzywilejowane, gwarantujące stałą płatność) i zmiennym dochodzie (akcje zwykłe, - ponieważ wysokość dywidendy zależy od wielu czynników, które mają charakter zmienny). Krótkoterminowe - ich okres zapadalności nie przekracza roku, średnioterminowe - ich okres zapadalności wynosi od roku do 5 lat, i długoterminowe - okres zapadalności od 5 lat do nieskończoności (Np. akcje) . Bezpośrednie - jeśli emitentem jest inny podmiot poza instytucją finansową i pośrednikiem finansowym, oraz pośrednie - jeśli emitentem jest instytucja finansowa, lub pośrednik finansowy. Bazowe (rzeczywiste) - i pochodne (derywaty, pozabilansowe) - to takie, których cena kształtuje się jako wielkość wtórna w stosunku do przyszłych oczekiwanych cen instrumentu bazowego.
Pochodne: terminowe - kontrakty forward i futures, oraz instrumenty oparte na ich mechanizmie, opcje - pozwalają nabywcy zrealizować określone w kontrakcie prawo (kupna lub sprzedaży), z którego nie musi skorzystać w odniesieniu do innych instrumentów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz