Instrumenty finansowe - strumienie pieniężne (kryterium podmiotowe i przedmiotowe) - Ruch pieniądza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty finansowe - strumienie pieniężne (kryterium podmiotowe i przedmiotowe) - Ruch pieniądza - strona 1 Instrumenty finansowe - strumienie pieniężne (kryterium podmiotowe i przedmiotowe) - Ruch pieniądza - strona 2 Instrumenty finansowe - strumienie pieniężne (kryterium podmiotowe i przedmiotowe) - Ruch pieniądza - strona 3

Fragment notatki:

Instrumenty finansowe - strumienie pieniężne (kryterium podmiotowe i przedmiotowe): Potocznie są to zasoby pieniężne. W literaturze ekonomicznej są to różnego rodzaju strumienie pieniężne i sposoby gospodarowania nimi. To zjawisko ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem zasobów pieniężnych. Finanse mają charakter teoretyczny i praktyczny. W ujęciu teoretycznym jest to nauka o zjawiskach i procesach pieniężnych.
Ruch pieniądza - od jego tworzenia (kreacji) w systemie bankowym do krążenia (cyrkulacji) między różnymi jednostkami gospodarczymi i publicznymi. Analiza ruchu pieniądza prowadzi się w odniesieniu do zjawisk rzeczowych w sferze gospodarowania, a więc rozpatruje się ją na tle: produkcji,
podziału dochodu narodowego,
oszczędności,
inwestycji,
bezrobocia,
inflacji,
wymiany z zagranicą itp.
Gospodarka finansowa - zawiera działania związane z: przygotowaniem operacji pieniężnych; faktyczną realizacją tych operacji (w odniesieniu do sektora publicznego i sektora prywatnego); ewidencją i analizą przebiegu operacji pieniężnych w przeszłości.
Polityka finansowa - cele i środki ich realizacji związane ze środkami pieniężnymi na poziomie państwa, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowego; rolnego itp. Treść polityki finansowej zależy od podmiotu, który realizuje gospodarkę finansową.
Finanse kryterium przedmiotowe (kryterium funkcji) - pozwala wyodrębnić rodzaje zjawisk pieniężnych ze względu na ich rolę w gospod arce. Wyróżniamy 3 rodzaje strumieni pieniężnych: Przychody i wydatki pieniężne ekwiwalentn e (rynkowe): powstają głównie w mikropodmiotach gospodarczych prowadzących działalność wytwórczą, handlową i usługową,
ich istotą jest wzajemne ekwiwalentne powiązanie wydatku pieniężnego jednego podmiotu ze świadczeniem towarów, usług i pracy innego podmiotu bądź innych podmiotów, regulowane przez mechanizm rynkowy, związane z zakupem i sprzedażą towarów, usług oraz z wynagrodzeniem za pracę. Przychody i wydatki pieniężne redystrybucyjne (transfery): brakiem wzajemnego ekwiwalentnego powiązania pomiędzy świadczeniem pieniężnym jednego podmiotu a świadczeniami usług ze strony podmiotów innych,
nie regulowane przez mechanizm rynkowy zaś kształtowane na podstawie norm prawnych, zaliczane są do nich: podatki, opłaty, emerytury, renty, zasiłki, dotacje, subwencje, składki na ubezpieczenie społeczne itp. Przychody i wydatki pieniężne kredytowe: przychody pieniężne kredytowe to przychody pieniężne, jakie osiągają podmioty gospodarujące, wykorzystujące kredyty bankowe,
wydatki pieniężne kredytowe to wydatki tych jednostek związane ze spłatą zaciągniętych kredytów bankowych,

(…)

…;
państwowe lub samorządowe instytucje kultury;
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze;
Narodowy Fundusz Zdrowia;
Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek…
… na inne fundusze celowe.
Podział podatków wg kryterium władztwa podatkowego oraz miejsca przeznaczenia wpływów z podatków:
Podatki lokalne - gdy wpływy z podatków zasilają budżety gmin:
Podatek rolny od gruntów,
Podatek od nieruchomości,
Podatek od środków transportowych,
Podatek od czynności cywilno-prawnych,
Podatek leśny,
Podatek rozliczany w formie karty podatkowej,
Podatek od spadków i darowizn,
Podatek…
…. Im dłuższy czas zamrożenia pieniądza, tym mniej ma jego aktualna wartość.
Stopa procentowa ceną pieniądza - ceną pieniądza jest stopa procentowa (odsetki):
Obejmuje ona wynagrodzenie za czas oczekiwania,
Uwzględnia ryzyko niewypłacalności dłużnika,
Posiada tą część, która wynika z inflacji, respektuje utratę wartości pieniądza.
Realna stopa procentowa:
gdzie:
dr - realna stopa procentowa,
d - nominalna stopa procentowa,
i - stopa inflacji.
Np. d = 15% rocznie, i = 20%, więc Koszt pieniądza obcego:
Odsetki proste,
Odsetki złożone.
Odsetki proste:
gdzie:
O - kwota odsetek,
k - kapitał,
d - stopa procentowa,
t - czas wykorzystania kapitału.
Np. Przedsiębiorstwo zaciągnęło pożyczkę na kwotę 50.000,- zł na 5 m-cy na odsetki 2% miesięcznie. Kwota odsetek wyniesie:

Tryb pobierania odsetek:
Z góry - kwota…
…:
Podmiot podatku - kto?
Przedmiot podatku - co?
Podstawa wymiaru - wartościowo wyrażony przedmiot podatku,
Taryfa podatkowa - układ skal podatkowych (regresywna, proporcjonalna, progresywna, kwotowa),
Ulgi,
Zwolnienia.
Podatki wg podstawy opodatkowania:
Majątkowe - majątek,
Dochodowe - dochód,
Od konsumpcji - dochód przeznaczony na konsumpcję, np. VAT.
Podatki wg władztwa podatkowego - uprawnienie władz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz