Instrukcja ogólna BHP-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrukcja ogólna BHP-opracowanie - strona 1 Instrukcja ogólna BHP-opracowanie - strona 2 Instrukcja ogólna BHP-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

INSTRUKCJA OGÓLNA
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązująca w
pracowniach dydaktycznych i naukowo-badawczych Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej
Wybrane zagadnienia instrukcji dotyczą też pomieszczeń warsztatowych,
magazynowych oraz hal technologicznych.
I. Przepisy ogólne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Niniejsza instrukcja obowiązuje wszystkich studentów, pracowników oraz
osoby zatrudnione na zasadach umowy-zlecenia, odbywających zajęcia lub
wykonujących prace w pomieszczeniach Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej.
W pracowniach dydaktycznych mogą przebywać studenci oraz pracownicy
aktualnie odbywający zajęcia.
W pracowniach naukowo-badawczych nie wolno przebywać osobom
postronnym bez zgody Kierownika Zakładu (Zespołu, lub Kierownika
Pracowni). Za bezpieczeństwo tej osoby odpowiada osoba udzielająca takiej
zgody.
Pracownicy mogą przystąpić do pracy po przeszkoleniu na stanowisku pracy
oraz z aktualnymi badaniami lekarskimi. Przeszkolenia na stanowisku pracy
dokonuje bezpośredni przełożony pracownika. Przeszkolenie obejmuje
również zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na danym
stanowisku pracy (zapoznanie z kartą ryzyka zawodowego). Fakt ten
powinien być potwierdzony złożeniem podpisu pod oświadczeniem.
W pracowniach obowiązuje porządek i spokój.
Osoby przebywające w pracowni obowiązuje właściwy ubiór, określony
przez kierownika pracowni. Przechowywanie wierzchnich okryć
w pracowniach jest zabronione.
W pracowniach nie należy spożywać posiłków i przechowywać produktów
spożywczych.
W pracowniach obowiązuje zakaz palenia papierosów i innych wyrobów
tytoniowych.
Poszczególne jednostki Wydziału zobowiązane są do prowadzenia ewidencji
substancji niebezpiecznych zgodnie z właściwymi przepisami.
II Praca w laboratoriach i pracowniach.
1.
2.
Podczas wykonywania prac laboratoryjnych muszą być obecne co najmniej
dwie osoby, w tym jedna z nich musi być pracownikiem etatowym Wydziału
Chemicznego.
Studentom nie wolno przystępować do wykonywania pracy bez zgody
prowadzącego zajęcia.
1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Nie wolno w pracowniach wykonywać doświadczeń i prac laboratoryjnych
nie wchodzących w zakres zajęć laboratoryjnych.
Wszystkie odczynniki i substancje chemiczne znajdujące się w pracowniach,
laboratoriach powinny być przechowywane w naczyniach opatrzonych
etykietą, z pełną nazwą substancji wypisaną słowami.
Naczynia, butelki z odczynnikami należy zaraz po użyciu szczelnie zamknąć
i odstawić na właściwe miejsce. Nie wolno zamieniać korków i wlewać
odczynników z powrotem do naczyń (butelek) z czystymi odczynnikami.
Przy pracach grożących niebezpieczeństwem (wytrysk substancji żrących lub
gorących, eksplozja, możliwość zapalenia się) należy stosować środki
ochrony osobistej, jak np. okulary ochronne rękawice osłony, maski itp.
Zawartości naczyń nie wolno sprawdzać przy pomocy smaku.
Sprawdzenie zapachu substancji należy przeprowadzać z zachowaniem
ostrożności (me pochylać ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz